Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen foreslår å forfølge fem skadereduserende tiltak på naturfuruskogen ved Elgsjø.

Kontrollerte skogbranner er ett av tiltakene som er foreslått for å ta vare på den verdifulle skogen med mer enn 180 år gamle furutrær og flere rødlistede arter.

Naturfurskogen ved Elgsjø har trær som er minst 180 år gamle. (Foto: Kjell Wold)

 Verdifulle skogområder

I forbindelse med planer om bygging av ny E134 Saggrenda-Elgsjø mellom Kongsberg og Notodden, berører foreslåtte veialternativ ved Elgsjø flere naturtyper med gammel furuskog av høy verdi og blant annet med forekomster av den sjeldne barkbilla Orthotomicus longicollis. De aktuelle veglinjene går gjennom et verdifullt skogområde på flere hundre dekar, og vil legge beslag på noen titalls dekar av området.

Omfattende tiltak

Alle de tre daglinjealternativene som er utredet har negative effekter for lavlandsfurunaturskog med tilhørende artsmangfold. Den faglige anbefalingen er at videreføringen av veiprosjektet følges opp med skadereduserende tiltak for å holde de negative effektene på lavest mulig nivå. Fylkesmannen forutsetter at det gjøres tiltak for å redusere konfliktnivået. Den naturfaglige konsulenten Biofokus lister opp fem aktuelle tiltak som kan redusere konflikten ved inngrep i artsrik og gammel lavlandsfurunaturskog med tilhørende artsmangfold.

Her ved Elgsjø skal ny E134 gå gjennom verdifull naturfuruskog. (Foto: Kjell Wold)

Minst mulig arealinngrep

1) Det bør legges opp til mest mulig arealminimerende inngrep ved veibygging innenfor eller nær arealer med naturtypeverdi, og opparbeidelse av sideområder må gjøres på en miljøvennlig måte. .

 Skånsom hogst

2) All død ved av furu og alle gamle furutrær som må hogges bør legges inn i tilgrensende naturtypeareal slik at de kan bevare noe av sin funksjon som levested for sjeldent naturmangfold

Kontrollert skogbrann

3) For langsiktig ivaretagelse av mangfoldet i naturfuruskog i lavlandet, bør en vurdere å foreta kontrollert skogbrann som kompenserende tiltak. 

 Sikring av arealer

4) For å sikre at krevende artsmangfold har tilgang på areal med naturfuruskog i lavlandet i landskapet etter inngrepet, og for bedre å sikre forvaltningsmålet for den nevnte barkbillearten, bør det vurderes å sikre tilsvarende furuskog. 

 Fyllinger og deponier

5) Planlagte fyllinger/massedeponier bør ikke legges i dalførene nær lokaliteter med verdifull gammel furunaturskog.

Artsrik natur i gammel furuskog nord for Elgsjø i Notodden. (Foto: Kjell Wold)

Senker konfliktnivået

Planprogrammet for E134 Saggrenda-Elgsjø har vært på høring og skal behandles politisk i Notodden og Kongsberg i desember. I sin høringsuttalelse framhever Fylkesmannen i Vestfold og Telemark konfliktene i skogområdene ved Elgsjø, og forventer at det gjennomføres tiltak for å senke konfliktnivået. Statens vegvesen vil forfølge og vurdere de faglige forslagene som er foreslått av Biofokus, men ikke alle tiltakene kan gjennomføres før det er utført videre utredninger.

Gjennomførbarhet og ansvarsforhold må også vurderes, bl.a. må flere av tiltakene vurderes i samråd med Fylkesmannen og lokale myndigheter. Statens vegvesen håper at implementeringen av skadereduserende tiltak vil innebære at planen ikke kommer i konflikt med forvaltningsmålet for arter, blant annet den sjeldne barkbilla..

Det er Statens vegvesens intensjon å redusere konfliktnivået slik at planforslaget ikke er i strid med nasjonal politikk på naturmangfold-området og planen dermed ikke utløser innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

 

 

Kontrollerte skogbranner er ett av fem tiltak som skal redusere skadene av ny veg gjennom gammel naturfuruskog med stor artsrikdom. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken