Strekningen E10 Fiskebøl–Nappstraumen er ikke omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033.

Statens vegvesen vil fra 2022 utarbeide statlig planprogram for strekningen, med formål om å fastsette trasé for vegen og avklare kostnadsrammer.

Strekningen E10 Fiskebøl–Nappstraumen er en del av konseptvalgutredningen (KVU) for E10 Fiskebøl–Å. Store deler av strekningen har lav standard og mangler gul midtlinje. Vegen har mange flaskehalser og er utsatt for naturfareelementer som skred, vind og bølger. Strekningen er Nasjonal turistveg, og deler av E10 i Lofoten inngår i Nasjonal sykkelrute. 

Strekningen E10 Fiskebøl–Å er i nasjonal transportplan delt i to prosjekter:

  • E10 Fiskebøl–Nappstraumen
  • E10 Nappstraumen–Å

Planprogram E10 Fiskebøl–Nappstraumen

Planprogrammet for E10 Fiskebøl–Nappstraumen går gjennom kommunene Hadsel, Vågan og Vestvågøy. Det skal gjennomføres som et statlig planprogram som fastsettes og godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Det vil bli varslet planoppstart for planarbeidet i løpet av 2022 og forslag til statlig planprogram vil bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Prosjektet skal gi redusert reisetid i Lofoten og bidra til et mer robust transportsystem:

  • reisetid Svolvær–Leknes mindre enn 43 minutter
  • reisetid Fiskebøl–Svolvær mindre enn 25 minutter
  • flaskehalser på E10 skal fjernes
  • naturfarepunkt på E10 skal fjernes

Bakgrunn

Vegprosjektet E10 Fiskebøl–Nappstraumen har bakgrunn i overordnet konseptvalgutredning (KVU) E10 Fiskebøl–Å, fra 2015. Konseptvalgutredningen peker på behovet for et transportsystem som knytter Lofotregionen tettere sammen, opprettholder og utvikler gode forbindelser til naboregionene og legger til rette for bedre forbindelser til Oslo og utlandet.

Samferdselsdepartementet har i tillegg besluttet at prosjektet skal ta igjen forfall, sikre mot skred, vind og bølger, utbedre flaskehalser, forbedre stopp- og parkeringsplasser og inkludere tiltak for gående og syklende.

Vei:
E10
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hadsel, Vågan, Vestvågøy
Fylker:
Nordland
Lengde:
93,8 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

E10 Fiskebøl–Napp. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Geir Hartz Jørgensen

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Thore Jensen

Planleggingsleder
Telefon:
91 79 33 91
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre