I nasjonal transportplan (NTP) er E10 Nappstraumen–Å omtalt som et aktuelt skredsikringsprosjekt. Prosjektet omfatter sikring av 7 skredpunkter mot snøskred i Flakstad og Moskenes kommuner. I tillegg inngår utbedring av eksisterende veg.  

I fremlagt NTP 2022–2033 er det satt en ramme på 1 200 mill med oppstart sent i første 6 års-periode. Byggestart kan bli i 2026/2027.

Info fra prosjektet: 

Strekningen E10 Nappstraumen–Å er en del av konseptvalgutredningen (KVU) for E10 Fiskebøl–Å. Store deler av strekningen har lav standard og mangler gul midtlinje. Vegen har mange flaskehalser og er utsatt for naturfareelementer som skred, vind og bølger. Strekningen er Nasjonal turistveg, og deler av E10 i Lofoten inngår i Nasjonal sykkelrute. 

Strekningen E10 Fiskebøl–Å er i nasjonal transportplan delt i to prosjekter:

  • E10 Fiskebøl–Nappstraumen
  • E10 Nappstraumen–Å

Reguleringsplaner E10 Nappstraumen–Å

På bakgrunn av NTP vil det bli utarbeidet planprogram i kommunene Flakstad og Moskenes for innhold tilpasset rammen på 1 200 mill, for å få fastsatt korridor og øvrige rammer for reguleringsplanleggingen.

Det vil bli varslet planoppstart i løpet av 2022 og forslag til planprogram vil bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Bakgrunn

Vegprosjektet E10 Nappstraumen–Å har bakgrunn i overordnet konseptvalgutredning (KVU) E10 Fiskebøl–Å, fra 2015. Konseptvalgutredningen peker på behovet for et transportsystem som knytter Lofotregionen tettere sammen, opprettholder og utvikler gode forbindelser til naboregionene og legger til rette for bedre forbindelser til Oslo og utlandet.

Samferdselsdepartementet har i tillegg besluttet at prosjektet skal ta igjen forfall, sikre mot skred, vind og bølger, utbedre flaskehalser, forbedre stopp- og parkeringsplasser og inkludere tiltak for gående og syklende.

Vei:
E10
Fase:
Planfase
Kommuner:
Flakstad, Moskenes
Fylker:
Nordland
Lengde:
49,4 km
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
1,2 mrd. kr
Antatt åpnet:
2029

E10 fra Nappstraumen til Å. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Geir Hartz Jørgensen

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Thore Jensen

Planleggingsleder
Telefon:
91 79 33 91
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre