Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

- Vi ber nå Statens vegvesen om å inkludere kostnadene i Viker-alternativet i det videre arbeidet med E134 Dagslett–E18.

Det går fram av en pressemelding fra Samferdselsesdepartementet etter et møte mellom departementet og kommunene tidligere i dag. Lier kommune har ønsket at dette alternativet skal vurderes.

Kart med korridorer
Lier kan få det som de ønsker, Vikeralternativet er et av alternativene Statens vegvesen kan akseptere. Foto: Kartillustrasjon Michelle Gigi Stoltenberg

Kommer kommunene i møte

-Nå kommer vi kommunen i møte og sørger for at Viker-alternativet blir vurdert i den videre planleggingen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det skal utarbeides kommunedelplan for strekningen E134 Dagslett–E18. Samferdselsdepartementet har tidligere fastsatt et kostnadsestimat på 3,8 milliarder kroner for prosjektet.

Etter dialog med lokale myndigheter og Statens vegvesen, ber nå departementet om at Statens vegvesen utarbeider et nytt grunnlag for å fastsette et estimat i konseptvalgutredningen (KVU) i tråd med Viker-alternativet.

Viker i bunnen av Lierbakkene
Viker i bunnen av Lierbakkene. (Foto: Kjell Wold) Foto: Kjell Wold

- Dyrka mark og kulturminner er viktig

Estimatet skal sikre god kostnadsstyring tidlig i planfasen. Dersom det foretas beslutninger eller oppstår forhold som påvirker prognosene for hva prosjektet vil koste, skal Samferdselsdepartementet informeres.

– Denne saken viser at samfunnsøkonomisk nytte ikke alltid skal trumfe ikke-prissatte konsekvenser. Viker-korridoren kommer best ut på alle tema under ikke-prissatte konsekvenser, som dyrka mark og kulturminner, sier Hareide.

Med et nytt KVU-estimat vil Viker-alternativet være med i den videre planleggingen, uten at staten retter innsigelse på grunn av overskridelser av dagens KVU-estimat.

Dagens veg har dårlig standard

Dagens vei har dårlig standard og oppfyller ikke gjeldende krav til sikkerhet og fremkommelighet. For strekningen E134 Dagslett–E18 er det foreslått fire alternative traseer: Jensvoll, Vitbank, Huseby og Viker.

– Kostnadsestimatet betyr imidlertid ikke at vi har tatt stilling til trasevalg, men at Viker-alternativet blir med videre i vurderingene i den kommunale planprosessen. Det er Asker og Lier kommuner som er planmyndigheter. En kommunal planprosess kan gi rom for dialog mellom kommunene, Statens vegvesen og regionale myndigheter, i arbeidet med å finne omforente løsninger i valget av korridor. Med et nytt KVU-estimat som ivaretar Viker-alternativet, vil ikke staten sette en stopper for dette alternativet på grunn av kostnaden, sier samferdselsministeren.