Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen mottok 31 høringsinnspill da reguleringsplanforslagene lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 9. april til 21. mai 2021.

Enkelte av innspillene har gjort at planforslaget foreslås endret. De berørte grunneierne og aktuelle offentlige instanser er tilskrevet direkte med frist til 8. september 2021 for å komme med merknader til disse endringene.

Følgende endringer er av en slik art at det krever begrenset høring:

  • Inngrepet er redusert ved passeringslomme langs dagens E134 ved innkjøringen til Karlstjennveien.
  • Løkenbrua forlenges mot vest. Dette vil gi adkomstmulighet til søndre del av den aktuelle eiendommen og brua vil kunne fungere godt som viltkryssing.
  • Det er lagt inn en driftsundergang under ny E134 ved dagens bomstasjon ved fylkesgrensa.
  • Det er avsatt plass til hytterenovasjon ved Jerpetjønn.
  • Det er lagt inn parkeringsplass for to hytter ved den nye vegen til Heia hyttefelt.
  • Det er planlagt ny bru nedstrøms dagens bru ved Elgsjø som erstatning for dagens bru som er i dårlig forfatning.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om noen av disse endringene, kan du kontakte planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld, e-post eller mobil 95 81 72 02.

Aktuelt for fylke(r): Viken, Vestfold og Telemark