Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Hovedfunnet i en ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er at nitrogenrenseanlegget i Nordlandsdalen kan gi en rensegrad på hele 82 prosent.

– De foreløpige resultatene er lovende, men vi ser også at det er utfordrende å lage renseløsninger som gir god rensing gjennom hele året, og spesielt perioder med intenst regn og stor vannføring høst og vinter. Det er noe vi må jobbe videre med Til nå viser resultatene at renseanlegget fungerer aller best i sommerhalvåret, forteller Ida Viddal Vartdal som jobber som ytre miljø-koordinator i Statens vegvesen.

Foto av Ida Viddal Vartdal.
Ida Viddal Vartdal, ytre miljø-koordinator i Statens vegvesen ved nitrogenrenseanlegget i Nordlandsdalen. (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen)

Nyttig kunnskap for infrastrukturprosjekter

Utslipp av nitrogen er en utfordring i veiprosjekter, og det pågår mye spennende nybrottsarbeid for å finne metoder for å redusere nitrogenutslipp. Statens vegvesen, NIBIO, Skanska, og ViaNova har et pågående forskningsprosjekt som blant annet går ut på å finne en metode for å rense avrenningsvann fra sprengsteinsfyllinger. Hensikten er å redusere utslipp av nitrogen til nærliggende vassdrag.  I Nordlandsdalen som ligger i tilknytning til utbyggingsprosjektet E16 Bjørum-Skaret er det etablert et fullskala renseanlegg for nitrogenavrenning fra sprengstein. Vi har tidligere omtalt renseanlegget, les artikkelen Norges første fullskala renseanlegg for nitrogenavrenning fra sprengstein

Kunnskapen fra prosjektet er overførbar til infrastrukturprosjekter som har utfordringer med nitrogenavrenning. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har nå publisert en rapport som oppsummerer erfaringene med nitrogenrenseanlegget hittil:

E16 Bjørum – Skaret. Resultater for renseanlegg for nitrogen i 2022

Rapporten foreslår også flere forbedringstiltak for renseresultatene fra anlegget i Nordlandsdalen:

  • Kontrollert utvasking av nitrogen fra fyllinga på sommerstid, tilpasset rensekapasitet i filtre.
  • Etappevis påfylling av ferskt flishogd virke for riktig innhold av løst organisk materiale.
  • Økt tykkelse av umettet flisvirke over vannmettet filter for isolasjon og organisk materiale.
  • Direkte tilførsel av grunnvannsvarm avrenning til nitrogenfiltre om vinteren.

Renseanlegget i Nordlandsdalen er omfattende og består av et forkammer, en sedimentasjonsdam og to rensefiltre, samt et system av kummer, overløp og ventiler for overløp og tilpasset hydraulisk belastning av de to rensefiltrene. Rapporten foreslår at man bør prøve å finne en metode for å etablere billigere og enklere renseanlegg som også tar mindre fysisk plass.

Rensanlegget i Nordlandsdalen

I denne filmen vises dimensjonene i renseanlegget i Nordlandsdalen. Video: Statens vegvesen .

Rapporten konkluderer også med at prinsippet med å bruke et filtermateriale av lokalt flishogd virke av løvtrær i blanding med skjellsand eller knust kalkstein, synes å være en bærekraftig og fornuftig tilnærming, som kan optimaliseres og utvikles videre.

Rapporten beskriver i detalj hvordan oppfølgingen av renseløsningen har bidratt til en løpende dokumentasjon av utvaskingsdynamikk fra deponert sprengstein under og etter nedbør.

Undersøkelsene har vist at renseløsningen kun tilføres nitrat fra sprengsteinsfyllinga. Ammonium fjernes og holdes tilbake ved binding og nitrifikasjon under utvaskingsprosessen fra fyllinga. Tilsvarende fjerning av ammonium har blitt dokumentert ved utslipp av renset tunnelvann til steinfylling med avrenning til Damtjernbekken.

– Vi skal jobbe videre med renseløsningen for nitrogen fra sprengsteinsfyllinga i Nordlandsdalen i 2023 og 2024, noe som vil oss enda mer kunnskap om renseløsningens potensial og gi oss muligheter for enda flere optimaliserende tiltak, avslutter Vartdal.

Dronefoto av nitrogenrenseanlegget i Nordlandsdalen.
Dronefoto av nitrogenrenseanlegget i Nordlandsdalen. (Foto: Statens vegvesen)

Fakta om nitrogenrenseanlegget

Statsforvalteren i Oslo og Viken har stilt krav om at det skal etableres et rensetrinn for nitrogenavrenning i Nordlandsdalen. Formålet med å etablere rensetrinnet for nitrogenavrenning er å bidra med økt kunnskap om nitrogenrensing i anleggsprosjekter. I forbindelse med den pågående utbyggingen av E16 Bjørum - Skaret, har Statens vegvesen, NIBIO, Skanska og ViaNova samarbeidet for å prosjektere og bygge et fullskala renseanlegg for å rense nitrogenavrenningen fra en sprengsteinfylling i Nordlandsdalen.

På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO utført en innledende sammenstilling av data for nitrogenutvasking fra flere store samferdselsprosjekter mht. konsentrasjoner og varighet. Ulike metoder for fjerning og rensing av nitrogen er beskrevet, og det har blitt lagt vekt på beskrivelse av metoder som antas å kunne være aktuelle for bruk i forbindelse med norske samferdselsprosjekter.

Les også NIBIO-rapportene:

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken