Målet med utbyggingen av E16 mellom Nymoen og Olum er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.

I tillegg skal utbyggingen:

  • Legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker.
  • Trygge bomiljø langs eksisterende E16.
  • Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet.
  • Gi sammenhengende tilbud til syklende og gående.

Bakgrunn