Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tre bomstasjoner på lokalvegnettet skal skjerme boligområdet i Jevnaker for gjennomgangstrafikk på ny E16. Bompengene åpner for flere ulike tiltak lokalt.

Statens vegvesen, Skanska og PNC har god framdrift på arbeidet på den 12,5 kilometer lange strekningen fra Olum til Eggemoen. Da Stortinget vedtok opplegget for finansiering av vegprosjektet i 2018 skulle staten inn med 1,13 milliarder kroner, mens 1,57 milliarder skulle komme fra bompengebetaling. Det gir en bompengeandel på 58 prosent.

  • Bomsnitt 1: En bomstasjon på ny E16 ved Olum med bompengeinnkreving i begge retninger.
  • Bomsnitt 2: En bomstasjon på eksisterende E16 på kommune-/fylkesgrensen ved Eggemoen med bompengeinnkreving i begge retninger.
  • Bomsnitt 3: To bomstasjoner på fv. 241 i Kleggerudkrysset, samt én bomstasjon på en påkjøringsrampe i samme kryss. For å unngå at det må betales i to bomstasjoner til/fra Jevnaker sentrum og samtidig fange opp trafikk inn mot sentrum, legges det opp til envegs innkreving i disse tre bomstasjonene.
  • Bomsnitt 4: Én bomstasjon på eksisterende E16 ved Olum med bompengeinnkreving i begge retninger.

23 kroner uten bombrikke

For kjøretøy under 3 500 kg er grunntaksten i bommene på Jevnaker beregnet å være om lag 60 kroner på ny E16, og 23 kroner for bommenene på de lokale vegene. For tyngre kjøretøy er takstene hhv. 150 og 58 kroner. I regnestykket ligger en forventet årlig trafikkøkning på ca. 1,5 %, rentenivå på 5,5 prosent og at Vegvesenet holder seg innenfor kostnadsrammen på 2,8 milliarder 2018-kroner. Dette opplegget gir en bompengeinnkreving på 15 år.

Med lavere rente, mindre trafikklekkasje til lokalvegnettet og en større trafikkøkning på ny E16 kan prisene på ny E16 gå ned til 34 kroner, mens takstene i lokalvegbommene kan reduseres til 17 kroner. Endelige takster basert på faktiske kostnader vil bli fastsatt før vegåpning.

For kjøretøy under 3 500 kg vil det bli gitt 20 % rabatt ved bruk av elektronisk brikke. For bomstasjonene på sidevegene vil det i tillegg være et passeringstak på 40 passeringer pr. måned, samt at innføres timesregel for lokalbommene (betaler kun for passering av én lokalbom innenfor en time).

Bompenger brukes på lokalvegnettet

Statens vegvesen er i gang med å prosjektere tiltak på dagens E16 gjennom Jevnaker. Blant tiltakene finner vi sammenhengende fortau fra Toso til Nesbakken, sikring av fotgjengeroverganger, utbedring av overvannsløsninger, ny kryssløsning mellom fv. 241 og dagens E16, senket vegbane i jernbaneundergangen ved Hadeland Glassverk, samt en generell opprusting av gaten. I tillegg til disse tiltakene ble nye busslommer og en strekning med gang- og sykkeveg langs dagens E16 i Olumslinna ferdigstilt og tatt i bruk i desember 2020. Det er satt av 80 millioner 2018-kroner til å dekke alle kostnadene med tiltakene. På fv. 241 har arbeidene pågått siden våren 2021, og er planlagt å være ferdig før jul. Fylkesvegen har fått ny overbygning, det er satt opp veglys, det er bygget gang- og sykkelveg fra Gamlevegen i Ringerike til Grønland, og det er bygget et nytt kryss med busslommer ved Gamlevegen.  

  • Folk i Jevnaker får mye igjen for bompengene de betaler på fylkesveg 241 og dagens E16. Bompengesnittene vil også sikre at færre biler kjører gjennom Jevnaker sentrum for å spare noen kroner, sier assisterende prosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen, E16 Eggemoen-Olum.
Kart over vegbommer i Jevnaker
Tre vegbommer på lokalvegnettet i Jevnaker vil redusere gjennomgangstrafikken fra E16.
Aktuelt for fylke(r): Viken