Til høsten starter arbeidet med å oppruste strekningen E16 Verkevika–Toso i Jevnaker, og nå er det klart at Dokka Entreprenør AS skal utføre jobben.

Illustrasjonen viser hvordan Verkevika Amfi blir seende ut, og hvordan det gir Verkevika et løft og fremstår som et attraktivt sted.
Strandområdet langs Verkevika skal få et løft og fremstå som ett attraktivt sted, ved at det skal anlegges et amfi som åpner for opphold og tilknytning til vannet. Illustrasjon: Pilot Arkitekter/Statens vegvesen

I sterk konkurranse med Anlegg øst Entreprenør AS og Isachsen Anlegg AS, var det til slutt Dokka Entreprenør AS som leverte det beste kontraktstilbudet og vant anbudskonkurransen med en tilbudspris på 87 052 580.58,- (2023-kroner).

Bakgrunn for kontrakten

Som en del av prosjektet E16 Eggemoen–Olum, skal opprinnelig E16 gjennom Jevnaker nedklassifiseres til fylkesveg etter at ny E16 er bygget forbi Jevnaker. Strekningen skal også prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter fremfor kjørende.

Dette skal gjøres

Fartsgrense skal senkes fra 50km/t til 40km/t på strekningen. Det skal bygges nye fortau på deler av strekningen, samt at eksisterende fortau skal rustes opp med ny kantstein og asfalt. De fleste gangfeltene skal gjøres opphøyde, og det skal etableres kantstopp for buss. Strandområdet langs Verkevika skal få et løft og fremstå som ett attraktivt sted ved at det skal anlegges et amfi som åpner for tilknytning til vannet. Eksisterende broer over henholdsvis innløp til Hermannstjernet og Moselva opprettholdes som de er i dag, men det skal gjøres arbeid med kantstein og slitedekke over disse bruene. Det skal også bygges ca. 200 m ny frostfri fylkesveg, og fv. 241 skal kobles til Glassverkvegen med et nytt kryss slik at fylkesvegen blir vikepliktsregulert. For å håndtere overvannsmengdene fra fv. 241 skal det bores ny overvannsledning under jernbanesporet. Det skal også bores kryssing for spillvann og kommunalt overvann, samt elektrokryssing, under jernbanen.

Kontraktsignering i slutten av august

Dette er en utførelsesentreprise, og kontrakten er en enhetspriskontrakt. Den har en karensperiode (klagefrist) på 10 dager etter kontraktstildeling, i henhold til gjeldende lover og regler for offentlig anskaffelse. Kommer det ikke inn noen klager før klagefristen går ut, blir det etter planen kontraktsignering i slutten august.

Anleggsstart til høsten

Samhandlingsmøtet med entreprenør gjennomføres etter planen 30. - 31. august, og forventet anleggsstart er i midten av september.

Planlegger åpent informasjonsmøte

Statens vegvesen planlegger, sammen med entreprenør, å avholde et åpent informasjonsmøte for lokalbefolkningen. Her vil det vil bli gitt mer informasjon om det videre anleggsarbeidet og planlagt byggeaktivitet. Mer informasjon om tidspunkt og sted for informasjonsmøtet, vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Aktuelt for fylke(r): Viken, Innlandet