Hensikten med planarbeidet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende langs E18.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen om oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau langs E18 ved Vækerø, på strekningen mellom Drammensveien 198 og Drammensveien 264.

Hensikten med planarbeidet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende langs E18. Vi ser på ulike løsninger for å muliggjøre en utvidelse fra gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau, deriblant vurderes en løsning med bru for gående og syklende langs E18.

Kart som viser planområdet.
Kartet viser områder som kan bli berørt av planarbeidet. Merk at planavgrensningen er foreløpig, og kan bli justert under utarbeidelse av planforslaget.

Planavgrensningen settes bredt ved oppstart for å ha nok areal til å justere løsningen under utarbeidelse av planforslag. Særlig er nødvendig arealbehov for anleggsgjennomføring usikkert, og dette vil vurderes og konkretiseres etter hvert som løsningen for planforslaget detaljeres.

Innspill og merknader

Statens vegvesen ønsker opplysninger, synspunkter og innspill som kan ha betydning for reguleringsplanarbeidet.

Innspill til oppstart av planarbeidet sendes til: firmapost@vegvesen.no eller per post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 18.08.2023. Oversendelse av innspill må merkes med saksnummer "20/24478".

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Kristina Stokke i Statens vegvesen på e-post kristina.stokke@vegvesen.no eller telefonnummer 24058373.

Saken kan følges i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn (Oslo kommune) saksnummer 202300527.

Aktuelt for fylke(r): Oslo