På denne siden finner du informasjon og dokumenter om kommundelplanprosessen.

Planområdet omfatter E18 fra Slependenkrysset til Oreholtkrysset, samt Røykenveien fra Lensmannslia til Asker sentrum og Slemmestadveien fra Hval til Ravnsborg.

Kommunedelplan for ny E18 på strekningen Slependen–Drengsrud ble vedtatt 8. november 2016. Vedtaket innebærer at en del av de løsningene som ligger inne i vedtatt KDP skal søkes optimalisert i reguleringsplanfasen. Dette gjelder spesielt løsningen på Slependen som er forutsatt optimalisert som en del av reguleringsplanarbeidet.

9. mai 2017 behandlet formannskapet i Asker rapporten om optimalisering av kryssløsninger på Slependen og vedtok at alternativ 2F og alternativ 2A skal videreføres i reguleringsfasen.

I NTP 2018–2029 er det foreslått at utbygging av delstrekningen skal starte opp i slutten av planperioden dvs. etter 2028.

Nesbru–Drengsrud