Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Kommendelplan E18 Slependen–Drengrud ble vedtatt av Asker kommune 8. november 2016.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Planområdet omfatter E18 fra Slependenkrysset til Oreholtkrysset, samt Røykenveien fra Lensmannslia til Asker sentrum og Slemmestadveien fra Hval til Ravnsborg.

I tiltaket som beskrives i planprogrammet er det flere forslag med tunnel forbi Asker sentrum. I tillegg er det alternativer med tunnel på strekning forbi dagens Holmenkryss. Kombinasjonsmulighetene er mange. Omlegging av dagens Røykenvei utenom Asker sentrum og omlegging av Slemmestadveien utenom Holmen er inkludert i alle alternativene. Gjennomgående hovedsykkeltrasé og bussveg er inkludert i alle alternativer.

Kollektivsatsing

Knutepunktutvikling og kollektivsatsing anses svært viktig. Oslo og Akershus står foran en stor befolkningsvekst de neste 20 årene og Asker må ta sin del av veksten i form av bolig, næring, handel og service. Veksten i Oslo og Akershus tilsier store utfordringer i transportsektoren. For å nå nasjonale mål om utslipp fra transport er det viktig med begrenset vekst i biltrafikken.

Fremtidig transportvekst må derfor hovedsakelig løses ved et bedre kollektivtilbud. Kommunedelplanen  legger opp til at strekningen fra Asker sentrum til Slependen får gjennomgående bussveg uhindret fra all annen trafikk som en fortsettelse på det som planlegges i Bærum kommune. Et bedre kollektivsystem betyr også at bl.a. ekspressbusser ønsker å stoppe på holdeplasser i Asker sentrum og at det må jobbes mye med kollektivprioriteringer.

Fortetting rundt Asker, Bondi og Høn stasjon

God knutepunktutvikling sees i sammenheng med utbedret kollektivtrafikk. Asker kommune har gjennom reguleringsplaner tilrettelagt for høy utnyttelse i nærhet til Asker, Bondi og Høn stasjon. Hønsjordene spesielt, vil være mer attraktive arealer ved en lang tunnel.

Egen sykkelekspressveg fra Asker sentrum til Holmen

E18 gjennom Asker er eneste hovedtransportåren til Oslo fra vest. Det er også en av landets mest trafikkerte veier, med mye køproblemer. For å sikre god fremkommelighet skal det vurderes å utvide eksisterende profil fra gjennomgående 4 til 6 felt. Det skal vurderes om visse trafikantgrupper skal prioriteres i egne felt.

Ny sykkelvei fra Asker sentrum til Holmen er også en viktig premiss for prosjektet.