Etappe 2 av E18 Vestkorridoren går fra Ramstadsletta i øst til Nesbru i vest. Prosjektet ligger i Asker og Bærum kommuner.

 

Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Planleggingen omfatter ny hovedveg i tunnel og dagsone, nytt lokalvegsystem med kollektivløsning og kobling til kollektivknutepunkt i Sandvika, hovedsykkelveg og nettverk for gående og syklende samt tilrettelegging for byutvikling i områdene tilknyttet E18-traseeen. Konsept B er valgt alternativ for  hovedvegsystem for reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Status og framdrift  

I desember 2022 meldte Statens vegvesen at nytt anslag viser stor økning i beregnede kostnadene for prosjektet. Det nye anslaget ligger 3,2 mrd. over  planleggingsrammen på 12.2 mrd. (2021-) kroner.  Statens vegvesen varslet samtidig at planleggingstiden for prosjektet forlenges for å få tid til å optimalisere prosjektet og få kostnadene ned.  

I første halvdel av 2023 har Statens vegvesen sammen med rådgiver Nordconsult, jobbet med  å kostnadsoptimalisere valgt konsept B. Foreløpige beregninger viser likevel at prosjektkostnadene fortsatt ligger langt over styringsrammen.

Statens vegvesen ønsker ikke å fremme en reguleringsplan for et prosjektkonsept over vedtatt ramme på 12,2 milliarder 2021 kr. Vegvesenet jobber derfor videre med å vurdere ytterligere kostnadsreduksjona av prosjektet . Dette arbeidet er ikke ferdig, og vil fortsette ut over høsten 2023.

  
Se presentasjon av prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru

Dronefoto Sandvika: Framtidens E18 vil gå i tunnel under Sandvika.
Den framtidige E18 vil gå i tunnel (Sandvikstunnelen) under Sandvika. Foto: Helge Skoglund-Johnsen

Fra kommunedelplan til reguleringsplan

Arbeidet med reguleringsplan bygger på kommunedelplan for ny E18 Vestkorridoren, Lysaker-Slependen (godkjent i Bærum kommune 2014) og kommunedelplan for E18 Slependen-Drengsrud (godkjendt i Asker kommune  2016). 

prosjektets medvirkningsportal  har mer informasjon om planprosessen og arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Der kan du også  stille spørsmål og gi innspill til planarbeidet.

Justert etappeinndeling

Den 22.februar 2021 gav Samferdselsdepartementet grønt lys for justering av etappedelingen på E18 Vestkorridoren. Det innebærer at etappe 2 nå går fra Ramstadsletta til Nesbru, ikke Ramstad-Slependen, slik den tidligere inndelingen var. Hensynet til rasjonell utbygging og mulighet til å velge løsning som holder kostnadene nede, var noe av det daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide trakk fram som begrunnelse i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Hensikt med planleggingen av E18 Ramstadsletta-Nesbru

Hensikt med  planarbeidet er å legge til rette for ny E18 forbi Sandvika. Prosjektet vil bidra til å:

 • Gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport.
 • Bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående.
 • Redusere miljøbelastningene.
 • Redusere vegens barrierevirkning på områdene vegen går igjennom.
 • Redusere antall ulykker på strekningen.

I tillegg til gjennomgående hovedveg med kollektiv./sambruksfelt, planlegges sykkelveg og gangløsninger samt nytt lokalvegsystem.

Vedtatt kommunedelplaner for E18 Lysaker-Slependen og Slependen – Drengsrud legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen. 

Prosjektet skal optimalisere de anbefalte løsningene fra disse planarbeidene. Standardvalg og løsninger på strekningen Lysaker – Ramstadsletta skal videreføres i reguleringsplanen.

Statens vegvesen vil redusere klimagassutslippene med 50 prosent både på anlegg og innen drift før 2030. I optimaliseringen av veganlegget skal det legges vekt på løsninger som bidrar til at disse målsettingene nås.

Ramstadsletta–Nesbru slik vi planlegger den 

 • Ny E18-dagsone : 2,3km
 • Ny E18-tunnel: 3,6 km
 • Ny lokalveg langs E18 (inkl. kryss): 5,3 km
 • Løsning for buss langs E18: 5,8 km
 • Ny sykkelveg/gate langs E18: 5,3 km
 • Adkomstveg til kollektivknutepunkt i Sandvika i tunnel: 0,4 km
 • Rampetunneler til/fra Oslo fra E16: 2,0 km
 • Nytt planskilt kryss under E18 i Sandvika m. ramper: 1,0 km
 • Nytt lokalvegsystem på Slependen (inkl. kryss: 1,1 km)

Reguleringsplan for E18 Ramstadsletta- Nesbru vil etter planen være ferdig i 2024.