Delstrekningen omfatter fra Ramstadsletta i øst til Nesbru i vest. Prosjektet ligger i både Asker og Bærum kommune.

MedvirkningsportalMedvirkningsportal for E18 Ramstadsletta–Nesbru, se reguleringsplan
E18 Ramstadsletta–Nesbru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det foreligger godkjente kommunedelplaner i Bærum fra 2014 og i Asker fra 2016. Vi arbeider nå med reguleringsplan.

Varsel om oppstart på planarbeid

Statens vegvesen har startet felles planarbeid: E18 Ramstadsletta–Nesbru med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/Solvik og Slependen/Billingstad.

prosjektets medvirkningsportal kan du finne mer informasjon, stille spørsmål og gi innspill til planarbeidet.

Les også Varsel om planoppstart for E18 Ramstadsletta–Nesbru sendt til 5000 husstander

Justert etappeinndeling

Den 22.februar i år gav Samferdselsdepartementet grønt lys for justering av etappedelingen på E18 Vestkorridoren. Det innebærer at etappe 2 heretter vil gå fra Ramstadsletta til Nesbru, ikke Ramstad-Slependen, slik den tidligere inndelingen var. Hensynet til rasjonell utbygging og mulighet til å velge løsning som holder kostnadene nede, var noe av det samferdselsminister Knut Arild Hareide trakk fram som begrunnelse i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Hensikt med planlegg på strekningen Ramstadsletta-Nesbru

Hensikten med å igangsette planlegging av denne strekningen er:

 • Gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport.
 • Bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående.
 • Redusere miljøbelastningene.
 • Redusere vegens barrierevirkning på områdene vegen går igjennom.
 • Redusere antall ulykker på strekningen.

Vedtatt kommunedelplaner for E18 Lysaker-Slependen og Slependen – Drengsrud skal legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen. 

I tillegg til gjennomgående hovedveg legges det opp til en bussløsning, sykkelveg og gangløsninger, i tillegg til lokalvegsystem.

Prosjektet skal optimalisere de anbefalte løsningene fra disse planarbeidene. Standardvalg og løsninger på strekningen Lysaker – Ramstadsletta skal videreføres i reguleringsplanen.

Statens vegvesen vil redusere klimagassutslippene med 50 prosent både på anlegg og innen drift før 2030. I optimaliseringen av veganlegget skal det legges vekt på løsninger som bidrar til at disse målsettingene nås.

Ramstadsletta–Nesbru slik vi planlegger den 

 • Ny E18-dagsone : 2,3km
 • Ny E18-tunnel: 3,6 km
 • Ny lokalveg langs E18 (inkl. kryss): 5,3 km
 • Ny bussløsning langs E18: 5,8 km
 • Ny sykkelveg/gate langs E18: 5,3 km
 • Adkomstveg til kollektivknutepunkt i Sandvika i tunnel: 0,4 km
 • Rampetunneler til/fra Oslo fra E16: 2,0 km
 • Nytt planskilt kryss under E18 i Sandvika m. ramper: 1,0 km
 • Nytt lokalvegsystem på Slependen (inkl. kryss: 1,1 km)

Reguleringsplan for E18 Ramstadsletta- Nesbru vil etter planen være ferdig i 2023.
Det legges opp i Statens vegvesens handlingsprogram til å gjennomføre utbyggingen av E18 på strekningen Ramstadsletta–Nesbrui perioden 2025–2030 (pluss-minus ett år). Prosjektet inngår i den helhetlige utbyggingen av Vestkorridoren.