Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har nå sendt sin anbefaling alternativ for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta–Nesbru.

Kommunene Bærum og Asker og Viken fylkeskommune skal behandle anbefalingen for hovedvegsystem før arbeidet med områderegulering starter. 

Kartskisse som viser alternativ B som er Vegvesenets anbefalte alternativ for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta–Nesbru
Kartskissen viser alternativ B som er Vegvesenets anbefalte alternativ for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta–Nesbru. Foto: Statens vegvesen/Norconsult

Optimalisering av  kommunedelplan

Oppstart på arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Ramstadsletta–Nesbru ble varslet i mai 2021. Til grunn for arbeidet er vedtatt kommunedelplan (KDP) for E18 Lysaker–Slependen (vedtatt i Bærum 2014) og E18 Slependen–Drengsrud (vedtatt i Asker 2016). I KDP er ny E18 lagt i tunnel under Sandvikselva og kobler seg på E16 med ramper for trafikk både østover og mot Hønefoss.

I forprosjektfasen av reguleringsplanarbeidet har Statens vegvesen sammen med rådgiver Norconsult jobbet med å optimalisere løsningene fra de vedtatte kommunedelplanene. En viktig forutsetning har vært at standardvalg på etappe 1 (E18 Lysaker–Ramstadsletta) skal videreføres. Andre mål for reguleringsplanen er å tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende og for næringstrafikk, samt redusere luftforurensning og støyplager, barrierevirkning og rushtidsforsinkelser.

FNs bærekraftsmål som silingsverktøy

Gjennom forprosjektfasen er flere alternativer for hoved- og lokalvegsystem utviklet og utredet. Alternativene er vurdert etter kriteriene økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft, basert på FNs bærekraftsmål.  Statens vegvesen landet på at alternativ B er det som svarer best til målene i prosjektet. Vegvesenet anbefaler derfor at dette alternativet legges til grunn for videre arbeid med å detaljere og optimalisere løsninger for reguleringsplaner i Asker og Bærum kommuner.

– Vi er fornøyd med at vi nå kan anbefale et alternativ for hovedvegsystemet som svarer på det meste av behov og krav til sikkerhet, miljø- og byutvikling og økonomi. Vår anbefaling har mer tunnel og mindre veg i dagen enn det som opprinnelig lå i KDP. Det frigjør arealer fra strandsonen og skaper muligheter for kommunenes arealutvikling. Det vil også gi mindre lokaltrafikk i dagen enn det som opprinnelig var foreslått. I tillegg legges forholdene bedre til rette for gående og syklende samtidig som framkommeligheten for buss bedres, sier prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen.

Foto av Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren
Prosjektsjef Tom Hedalen er fornøyd med at reguleringsplanarbeidet har kommet så langt at det er klart for teknisk plan og detaljregulering. Det skjer etter at Bærum og Asker kommuner og Viken fylkeskommune har gitt sin tilslutning til anbefalt alternativ for hovedvegsystem. Foto: Dagrunn Husum

Kostnader må reduseres

Prosjektsjef Hedalen understreker at alt fremdeles ikke er på plass. Blant annet gjenstår å finne en løsning for å koble trafikk fra Sandvika og E18 vestover sammen på en måte som er i tråd med Tunnelsikkerhetsforskriften. Det vil også bli jobbet videre med detaljering av løsninger for lokalvegsystemet. I det videre arbeidet må dessuten Vegvesenet sammen med rådgiver Noronsult finne finne måter å forbedre løsninger på slik at kostnadene kan reduseres.

– Vi er likevel glade for at nå snart kan gå over i neste fase av arbeidet, som er teknisk plan og områderegulering. Det skje etter at kommunene og fylkeskommunen har gitt sin prinsipielle tilslutning til vår faglige anbefaling til det overordnede systemet, sier han.

Kort om det anbefalte alternativet (B)

Ny E18 vil følge tilnærmet dagens trasè mellom Ramstadsletta og Blommenholm. Mellom Blommenholm og Slependen skal E18 legges i tunnel (Sandvikstunnelen) på hele strekningen. Fra Slependen til Nesbru vil ny E18 gå i dagens vegtrasè.

Koblingen mellom E18 og E16 skjer via østvendte og vestvendte ramper i fjellet. Trafikken mellom Oslo og Sandvika vil ta av fra E18 via kryss i dagen ved Blommenholm og ledes videre på lokalgatesystemet (dagens E18) mot Sandvika. Trafikken mellom Drammen og Sandvika søkes håndtert via ramper i tunnel og et nytt kryss ved Thon Hotel Oslofjord (detaljene i denne tilkoblingen er ennå ikke avklart). Trafikken vil deretter bli ført via Sandviksveien på nordsiden av Sandvika Storsenter og videre mot sentrum og Kjørbo.

Sammenlignet med KDP-løsningen, vil konsept B gi redusert trafikkbelastning på lokalgatesystemet vest for Sandvikselven. Det vil i stor grad skåne byutviklingsområdet på Kjørbo. Portalområdet for E18-tunnelen ved Slependen er trukket litt lengre mot nord enn i KDP-løsningen. Løsningen medfører også at nytt E18-kryss vest for IKEA utgår. Det samme gjør forbindelsen fra E18 til lokalvegnettet gjennom utviklingsområdet på Billingstadsletta. Dagens Slependkryss vil bli bygget noe om, men krysset blir liggende på samme sted som i dag.

Kontakter

Tom Hedalen

Prosjektsjef E18 Vestkorridoren
Telefon:
909 59 433
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Viken