Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Planleggingen av Lysaker kollektivterminal skal legge til rette for effektiv framføring av buss og attraktivt byttepunkt for kollektivreisende.

Planleggingen av Lysaker kollektivterminal skal sikre at flere av regionbussene inn mot Oslo kan ha endeholdeplass på Lysaker. Passasjerer som skal inn til Oslo vil da bytte over til den nye Fornebubanen eller jernbanen. For å få til dette, trengs det mulighet for å snu bussene. Bussene må også ha et sted å vente  mellom rutene.

Mål for prosjektet

Prosjektet "Lysaker kollektivterminal" skal er å legge til rette for miljøvennlige transportformer gjennom et mer effektivt og attraktivt kollektivknutepunkt. 
Å "legge til rette for miljøvennlige transportformer" oppnås også ved bedre tilrettelegging for syklende og gående rundt terminalen.

I tillegg skal prosjektet støtte opp om Oslo og Bærums planer om byutvikling på Lysaker.

Status og framdrift for prosjektet

Statens vegvesen arbeider sammen med Bærum og Oslo kommuner for å få fram en detaljreguleringsplan for Lysaker kollektivterminal.

Planprogrammet for Lysaker kollektivterminal ble fastsatt i Bærum kommune og Oslo kommune i desember 2023. Planprogrammet viste opprinnelig  fire alternative løsninger for Lysaker kollektivterminal. To av alternativene er forkastet, og Vegvesenet jobber videre med de to siste

Ny Lysaker kollektivterminal skal etter planen åpne omtrent samtidig som Fornebubanen (2029).

Bakgrunn for prosjektet

KVU Oslo-Navet er Statens vegvesen, Jernbaneverket og Ruter sin felles konseptvalgutredning og anbefaling for økt transportkapasistet inn mot og gjennom Oslo.  Utredningen belyser hvordan det kollektive transportsystemet i hovedstadsområdet må utvikles frem mot 2030 og 2060 dersom vi skal nå målet om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, gåing og sykling. I KVU-en slås det blant annet fast at flere av regionbussene inn mot Oslo bør ha endeholdeplass på Lysaker. 

Da Statens vegvesen i 2015 startet planleggingen av det som da ble kalt Lysaker kollektivknutepunkt, var utgangspunktet at det skulle gjøres en omfattende ombygging.  Planen var den gang å heve E18 og bygge kollektivterminal under motorveien. Bussene skulle komme til terminalen via en separat bussveg. Byggingen av Lysaker kollektivknutepunkt var kostnadsberegnet til rundt 2,4 mrd. kroner. For denne løsningen ble det fastsatt et planprogram i Bærum kommune og Oslo kommune i 2018/2019.

Men  da Stortinget  i juni 2020 vedtok byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta , fastsatte Stortinget flere tiltak for å redusere kostnadene. Blant annet ble den planlagte bussvegen tatt ut av prosjektet og erstattet med en løsning der det ene kjørefeltet på E18 skal brukes til kollektiv-/sambruksfelt. Stortinget satte samtidig av 700 millioner (2019-)kroner til ny Lysaker kollektivterminal .

Den nye kostnadsramma for prosjektet gjør at Statens vegvesen har søkt etter nye og justerte alternativer for kollektivterminalen en det som var fastlagt i det tidligere planprogrammet. 

Sist oppdatert: