Planleggingen av Lysaker kollektivterminal skal legge til rette for effektiv framføring av buss og attraktivt byttepunkt for kollektivreisende.

Planleggingen av Lysaker kollektivterminal skal sikre at flere av regionbussene inn mot Oslo kan ha endeholdeplass på Lysaker. Passasjerer som skal inn til Oslo vil da bytte over til den nye Fornebubanen eller jernbanen. For å få til dette, trengs det mulighet for å snu bussene. Bussene må også ha et sted å vente  mellom rutene.

Mål for prosjektet

Det overordnede målet er å legge til rette for miljøvennlige transportformer gjennom et  mer effektivt og attraktivt kollektivknutepunkt. Det oppnås også gjennom bedre tilrettelegging for syklende og gående rundt terminalen. I tillegg skal prosjektet støtte opp om Oslo og Bærums planer om byutvikling på Lysaker.

Status og framdrift for prosjektet

Statens vegvesen jobber nå med planprogram for E18 Lysaker kollektivterminal som skal legges ut på høring i løpet av 2022. Det er fire alternative løsninger som er aktuelle. 

Ny Lysaker kollektivterminal skal etter planen åpne omtrent samtidig som Fornebubanen (2029).

Bakgrunn for prosjektet

KVU Oslo-Navet er Sttens vegvesen, Jernbaneverket og Ruter sin felles utredning og anbefaling om transport inn mot og gjennom Oslo. Utredningen belyser hvordan det kollektive transportsystemet i hovedstadsområdet må utvikles frem mot 2030 og 2060 derrsom vi skal nå målet om at vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, gåing og sykling. I KVU-en slås det blandt annet fast at flere av regionbussene inn mot Oslo bør ha endeholdeplass på Lysaker. 

Da Statens vegvesen i 2015 startet planleggingen av det som den gangen ble kalt Lysaker kollektivknutepunkt, var utgangspunktet at det skulle gjøres en omfattens ombygging.  Planen var den gang å heve E18 og bygge kollektivterminal under motorveien. Bussene skulle komme til terminalen via en separat bussveg. Dette prosjektet var kostnadsberegnet til rundt 2,4 mrd. kroner. For denne løsningen ble det fastsatt et planprogram i Bærum kommune og Oslo kommune i 2018/2019.

Men  da Stortinget  i juni 2020 vedtok byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta , fastsatte Stortinget flere tiltak for å redusere kostnadene. Blant annet ble den planlagte bussvegen tatt ut av prosjektet og erstattet med en løsning der det ene kjørefeltet på E18 skal brukes til kollektiv-/sambruksfelt. Det ble samtidig satt av 700 millioner kroner til ny Lysaker kollektivterminal .

Den nye kostnadsramma for prosjektet gjør at Vegvesenet har søkt etter nye og justerte alternativer for kollektivterminalen en det som var fastlagt i det tidligere planprogrammet. Statens vegvesen jobber nå med nytt planprogram som skal legges ut på høring i slutten av 2022. Det er fire alternative løsninger som er aktuelle å gå videre med.