Prosjektet omfatter ca. 4,4 kilometer hovedveg med kollektivfelt, sykkelveg, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 og ny forbindelse fra Strand til Fornebu.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Med 80 000–90 000 kjøretøy i døgnet er vegen overbelastet med store forsinkelser, spesielt i morgenrushet. Dagens E18 ligger som en barriere gjennom kommunen. Lokalmiljøet er preget av støy og lokal forurensning. Dagens E18 har to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt i retning mot Oslo på hele strekningen Lysaker–Slependen, og i motsatt retning tre ordinære kjørefelt uten kollektivfelt.

Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta vil gjøre at færre personer utsettes t for støy og lokal luftforurensning. Det  gjør også at flere kan sykle, gå og reise kollektivt, og det legger til rette for byutvikling på Fornebu og Lysaker.

Slik blir ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta

Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta er rundt 4,4 km lang (se animasjonsfilm). 

Under behandlingen i Stortinget i juni i år ble det avklart at bygging av bussveien utgår av første byggetrinn. Høyre bilfelt på vest- og østgående løp på E18 blir i stedet satt av til kollektivtrafikk. I tillegg ble utbygging av Lysaker kollektivterminal innlemmet i prosjektet. Se justert alternativ

Den nye veien får tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger hvorav høyre kjørefelt er kollektivfelt. I prosjektet inngår sykkelveg, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Gjønnestunnelen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu.

Gjønnestunnelen har som formål å redusere trafikken på lokalveger, avlaste boligområder og sikre bedre framkommelighet for buss. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalveg. 

 Framdrift

 • 3. november i år startet anleggsarbeidet med forberedende arbeider Ramstadsletta. Dette markerer også byggestarten for hele prosjektet E18 Lysaker - Ramstadsletta.
 • Byggestart for forberedende arbeider på strekningen Lysakerkrysset - Strand er planlagt sommeren 2021. 
 • Byggingen av strekningen Strand - Ramstadsletta er planlagt startet tidlig i 2022.
 • Oppstart på  strekningen Lysaker - Strand og Gjønnestunnelen blir i 2023
 • E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027, og hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2028.

Bygging og finansiering

 • Utbyggingen finansieres delvis med bompenger. Stortinget har vedtatt at prosjektet kan startes opp med en kostnadsramme på 17,4 mrd. 2019-kroner. Prosjektet er del av Oslopakke 3.

 • Viken fylkeskommune og Bærum kommune vedtok lokal garanti for bompengelån i september 2020.

 • Stortinget godkjente 19. juni 2020 forslag fra regjeringen om finansiering og utbygging av E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Viken fylkeskommune. Prop. 38 S (2019–2020) Proposisjon til Stortinget.
 • Videre vedtok Stortinget at de, under forutsetning av at det ble stilt tilstrekkelig lokal garanti for et bompengelån, samtykket i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E18 Lysaker–Ramstadsletta. 
  Hele Stortingsbehandlingen av E18 Lysaker–Ramstadsletta 18. og 19. juni 2020 (på stortinget.no)

 • Reguleringsplan for strekningen Lysaker - Ramstadsletta er godkjent av Bærum kommmune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  Regulert løsning E18 Lysaker–Ramstadsletta – men behandling i Stortinget har ført til justert alternativ E18 Lysaker–Ramstadsletta
Oversikt over entrepriser på E18 Lysaker - Asker
Kartillustrasjon som viser inndelingen i ulike entrepriser på E18 Lysaker - Ramstadsletta. Kart: Aas-Jakobsen Foto: Aas-Jakobsen