Vi skal bygge 4,4 km ny E18 med sambruks-/kollektivfelt, 12,9 km gang- sykkelveg, ny fylkesveg fra Strand til Fornebu og mellom Gjønnes og E18.

Byggearbeidene for E18 Lysaker-Ramstadsletta startet i november 2020. Hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2029/2030.  

Status for anleggsarbeider Fornebukrysset-Strand: 

Det pågår anleggsarbeider som skal forberede og gi plass til at vi senere skal bygge ny E18 på det som er dagens veitrasè. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av våren 2023. Utførende entreprenør er Skanska Norge AS.

Dronefoto som viser omlagt E18, østgående løp fra 25. april 2022
Dronefoto som viser omlagt E18, østgående løp fra 25. april 2022 Foto: Helge Skoglund-Johnsen

Den 25. april nådde prosjektet en ny milepæl. Da ble E18-trafikken ca 300 meter før avkjøringa til Fornebu, flyttet inn i en ny midlertidig trasè. Grunnen til omleggingen er at vi skal gjøre grunnarbeider i dagens E18. Den midlertidige E18-flyttingen er den første av flere omlegginger for å gjøre klart til at ny E18 skal bygges der dagens veg går.

På begge sider av E18 ved Philip Pedersens vei 20 (Vegvesenets prosjektkontor, PP20) bygges nå pilarer for ny, midlertidig gangbru som skal erstatte undergangen. Vest for undergangen ved PP20 har vi boret hull under E18 og etablert en spuntgrop langs Riiser-Larsens vei. Her blir det lagt nye vann- og avløpsledninger.

Bildet viser spuntgrop langs Riiser-Larsens vei mars 2022
Bildet viser spuntgrop langs Riiser-Larsens vei mars 2022 Foto: Dagrunn Husum

Lenger vest på nordsiden av E18 jobber vi med å bygge pilarer til to nye, midlertidige bruer for anleggstrafikk.

Arbeidet med kontrollbasseng og infiltrasjonsgrøfter ved Grendehustomta er nå ferdig ferdig. Sammen med renseanlegget sikrer disse at forurenset vann ikke renner ut i Holtekilen. 

Vi fortsetter arbeidet med østre delen av ny Oksenøyvei. Dette arbeidet omfatter vegoppbygging, elektroføring og bygging av tekniske anlegg, og kommer til å pågå til slutten av mai 2022.

Holtet
Vi er i ferd med å avslutte arbeidene med spunting langs Prof. Kohts vei. Disse spuntene skal fungere som en permanent støttekonstruksjon for Prof. Kohts vei mot byggegrop og etter hvert mot ferdig E18.

Dronefoto som viser byggingen av brufundamenter for det framtidige Stabekklokket
Dronefoto som viser byggingen av brufundamenter for det framtidige Stabekklokket Foto: Helge Skoglund-Johnsen

Fram til mai 2022 vil vi også fortsette arbeidet med stålkjernepeling og betongarbeider/fundamenter for del av Stabekklokket og andre deler av det permanente E18-vegsystemet.
I tillegg gjør entreprenør Skanska grunnarbeider og er i ferd med å etablere drens- og overvannssystem for ferdig (permanent) E18 i dette området. Disse arbeidene er beregnet å være ferdig i april 2022.

Ved Kveldsro terrasse har vi pigget for landkar til ny, midlertidig gangbru over E18, som vil bli montert i fjerde kvartal i år. Den gamle gangbroen over E18 vil bli revet høsten 2022.

Strand
Det pågår arbeid med å utvide undergangen under E18 som forberedelse til første midlertidige omlegging av E18 sør for dagens europaveg. Vi venter at arbeidet her fortsetter ut mars 2022.

Bildet viser arbeid med å utvide undergangen på Strand februar 2022 . Dette inngår i forberedelse til at E18 skal flyttes midlertidig ut på sørsiden for eksisterende E18.
Bildet viser arbeid med å utvide undergangen på Strand februar 2022 . Dette inngår i forberedelse til at E18 skal flyttes midlertidig ut på sørsiden for eksisterende E18. Foto: Helge Skoglund-Johnsen

Byggearbeid som er gjennomført fram til nå

Kartskisse som viser geografisk inndeling av områdene for entreprise E101
Kartskisse som viser inndeling av ulike områder for gjennomføring av forberedende anleggsarbeider mellom Fornebukrysset og Strand
 
Støyskjerm på plass
I januar 2022 hadde vi fått på plass en nesten en kilometer lang støyskjerm langs nordsiden av E18. Med unntak av anleggspåkjøring, strekker støyskjermen seg sammenhengende helt fra helt fra bussholdeplassen ved Oksenøyveien til omtrent der  avkjøringen til Shell-stasjonen tidligere var .
 
Bilde av støyskjerm ved E18 utenfor Vegvesenets prosjektkontor
Det er bygd rundt en kilometernnesten sammenhengende støyskjerm på nordsiden av E18 fra Oksenøyveien og vestover Foto: Paul Anton Solheim
 

Grendehustomta
På Grendehustomta har vi siden arbeidet startet revet flere bygninger (inkl. tidligere flyhangar). Entreprenør Skanska har etablert riggområde og det er lagt ned et stort arbeid med forsterking av grunnen med kalksement samt vertikaltrenering. Vi har også lagt om kabler for vann og avløp. Her har vi også etablert renseanlegg for vann, inkl. ny overvannskulvert under Oksenøyveien ved Holtekilen.

Oksenøyveien
Vi har revet flere bygninger, og vi har sprengt ved Oksenøyveien for å gi rom til senere midlertidig omlegging av E18. Oksenøyveien skal også flyttes. Oksenøyveien er permanent stengt ved Grendehustomta og de innerste adressene i Oksenøyveien får nå adkomst via midlertidig forbindelse fra Forneburingen

Philip Pedersens vei 20 (PP20)
Her har vi revet flere bygg, og begge busstopp Oksenøystien er flyttet. Vi har jobbet med masseuttak samt VA-grøfter og boring framfor bygget i Philip Pedersens vei 20.

Riiser-Larsens vei
Vi har revet mange bygninger. Masseuttak ved Joker-butikken er ferdigstilt.

Holtet
Vi har her gjennomført riving av flere bygg. Vi har også lagt om mye infrastruktur i grunnen ved Baptistkirken/ folkehøgskolen.

Kveldsro terasse

Rundt nyttår ble vi ferdig med å rive bygninger i Kveldsrosvingen bl  ble avsluttet rundt nyttår. I januar har vi også revet og Shell-stasjonen. Tanker er grav opp og fjernet, og som resultat av rivingen har vi fått bort både miljøfarlig avrenning i grunnen samt mange tonn asbest. 

Shell-stasjonen på Strand rives denne uken
I januar ble Shell-stasjonen på Strand revet og tankene fjernet. Foto: Paul Anton Solheim

Strand
Av- og påkjøringen fra/til E18 ved Strand stengte permanent i slutten av november i fjor. Dette for å gi plass til midlertidig omlegging av europavegen. 

Forberedende arbeider ved Ramstadsletta (entreprise E108)
I løpet av sommeren 2021 har vi gjennomført et omfattende arbeid med å sikre stabiliteten av Drammensbanen i det området som vil bli vestre tunnelportal for Høviktunnelen. De siste arbeidene ble avlsuttet i desember 2021.  

Kommende hovedentrepriser

Hovedentreprise Strand-Ramstadsletta (E103)

llustrasjon som viser munningen til Høviktunnelen og Ramstadsletta bro sett fra vest.
Ramstadsletta bru og deler av Høviktunnelen inngår i kontrakten Illustrasjon: ViaNova


Entreprisen består hovedsaklig av Høviktunnelen . Det blir et nytt kryssområde på Høik med rundkjøring og ramper på/av E18. Entreprisen omfatter også ny Ramstadsletta bru og tilpassning av dagens lokalvegsystem.

Konkurranse om prosjektering og byggingen av denne hovedentreprisen  ble lyst ut i desember 202021. april 2022 ble kontrakten tildelt Skanska Norge AS . Anleggsarbeidet starter sommeren 2022. 

Arbeidet gjennomføres som totalentreprise. Det er en kontraktsform der oppdragsgiver (Statens vegvesen) har definert hva vi vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj hvordan å oppnå resultatet. Leverandøren (entreprenør) påtar seg både detaljprosjektering og utførelse/bygging.  

Hovedentreprise Fornebukrysset-Strand (E102)

Illustrasjon Fornebukrysset–Strand
Illustrasjon av framtidens E18. Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Illustrasjon: ViaNova

Konkurranse om prosjektering og bygging av entreprise E102 Fornebukrysset- Strand ble lyst ut 28. mars 2022. Dette er den største enkeltkontrakten på E18 Vestkorridoren. Arbeidet vil gjennomføres som totalentreprise. 

Hovedentreprisen omfatter blant annet 2 km ny E18, 2,2 km ny hovedsykkelveg, ny atkomstveg mellom Strand og Fornebu (Vestre lenke),  bygging av 50 ulike konstruksjoner, bla. 12 bruer og to betongtunneler (Stabekklokket og Strandlokket), flere støttemurer og tre tekniske bygg.

Illustrasjon Fornebukrysset–Strand
Illustrasjon av framtidens E18. Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Illustrasjon: ViaNova

Gjønnestunnelen (E105)

Den ca 2 kilometer lange nye fylkesvegtunnelen mellom Gjønnes og Strand i Bærum inngår Bærumsdiagonalen. i Statens vegvesen jobber med konkurransegrunnlag for bygging. Arbeidet vil bli lyst ut som totalentreprise

Oversikt over entrepriser på E18 Lysaker - Asker
Kartillustrasjon som viser inndelingen i ulike entrepriser på E18 Lysaker - Ramstadsletta. Kart: Aas-Jakobsen Foto: Aas-Jakobsen

E18 Vestkorridoren