Prosjektet omfatter ca. 4,4 kilometer hovedveg med kollektivfelt, sykkelveg, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 og ny forbindelse fra Strand til Fornebu.

Byggearbeidene for E18 Lysaker-Ramstadsletta startet 3. november 2020. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2028/2029. 

Status for arbeidet

Forberedende anleggsarbeider Fornebukrysset-Strand 

Hensikten med arbeider på entreprisen er å forberede og gi plass til at vi senere skal bygge framtidig E18 på dagens veitrasè.  Anleggsarbeidet startet 16. juni 2021. Entreprenør: Skanska Norge AS.

Digitalt informasjonsmøte 27. september om anleggsarbeidene 

Gjennomført anleggsarbeid 

 • Det er etablert riggområder på Grendehustomta, ved Professor Koths vei og ved Holtet.
 • En rekke bygninger i Riiser Larsens vei, Eiliv Dues vei, Michelets vei og Oksenøystien er revet.
 • Det er lagt om kabler og ledninger i bakken (Elektro, vann og telekommunikasjon) i Markalleen, på Strand, Holtet, Professor Kohts vei.
 • Det er etablert ny overvannskulvert i Oksenøyveien
 • Vi har gjennomført kalksementstabilisering av grunnen i områder nord for dagens E18 ved Holtet. Dette arbeidet fortsetter utover høsten.
 • For å gi plass til arbeid med infrastruktur i bakken, gi plass til bygging av midlertidig gangbro over E18  samt midlertidig omlegging av E18, er to busstopp Oksenøyveien blitt flyttet.  

Anleggsarbeider september 2021

 • riving av TUI-bygget og de siste byggene i Michelets vei og Oksenøystien
 • arbeider i grunnen mellom Philip Pedersens vei 20 og eksisterende E18-trase.
 • fjerning av kolle (pigging og sprenging) innerst i Riiser Larsens vei.  
 • sprengning av fjell for etablering av ny framtidig trase for Oksenøyveien.
 • sprengning av kolle mellom Joker i Professor Kohts vei og E18
 • forsterkning av grunn/kalksementstabilisering ved Grendehustomta / Holtekilen og Eilif Dues vei  
 • rydding av vegetasjon flere steder 
 • start på arbeid med å forlenge gangkulvert under E18 ved Michelets vei / Oksenøystien.
 • arbeid med av- og påkjøringsrampe fra E18 for anleggstrafikk ved Eilif Dues vei

Anleggsarbeider oktober – desember 2021

 • arbeid med å legge om østgående trase for E18 ved Oksenøyveien / Michelets vei
 • videre arbeid med omlegging av Oksenøyveien
 • boring av vannledning og ny telekommunikasjonskabel under eksisterende E18 ved Holtet.
 • uttak av masser bak Joker-bygget i Professor Kohts vei. Dette gjennomføres blant annet ved sprengning av fjell
 • videre arbeid med å forlenge gangkulvert under E18 ved Michelets vei / Oksenøystien.

Forberedende arbeider ved Ramstadsletta

I løpet av sommeren 2021 har vi gjennomført et omfattende arbeid med å sikre stabiliteten av Drammensbanen i det området som vil bli vestre tunnelportal for Høviktunnelen. Det gjenstår noe etterarbeider, og vi beregner at dette vil være avsluttet i løpet av november. 

hovedentreprise Strand-Ramstadsletta (E103)

Konkurranse om byggingen av den første hovedentreprisen på Vestkorridoren,  ble lyst ut i desember 2020. Vi forhandler nå med tre tilbydere, og beregner å kunne skrive kontrakt med en av dem tidlig vår 2022. Anleggsarbeidet starter etter kontraktskriving.  Arbeidet gjennomføres som totalentreprise. 

hovedentreprise Fornebukrysset-Strand (E102)

Vi jobber for tiden med konkurransegrunnlag, og gjør klar til å lyse ut konkurranse om Vestkorridorens andre hovedentreprise i løpet av våren 2022. Arbeidet vil gjennomføres som totalentreprise. 

Gjønnestunnelen (E105)

For tiden jobber vi med å få på plass konkurransegrunnlag for prosjektet. Arbeidet vil bli lyst ut som totalentreprise

Oversikt over entrepriser på E18 Lysaker - Asker
Kartillustrasjon som viser inndelingen i ulike entrepriser på E18 Lysaker - Ramstadsletta. Kart: Aas-Jakobsen Foto: Aas-Jakobsen

Om prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta

Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta er rundt 4,4 km lang (se animasjonsfilm). Prosjektet skal sikre at  færre personer en i dag utsettes  for støy og lokal luftforurensning. Det  skal også legge til rette for  at flere kan sykle, gå og reise kollektivt og for byutvikling på Fornebu og Lysaker.

Prosjektet omfatter

 • Ny E18 med tre gjennomgående kjørefelt i beggge retninger hvorav høyre kjørefelt er kollektivfelt.  Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalveg 
 • Sykkelvei
 • Bærumsdiagonalen med Gjønnestunnelen og Vestre Lenke (ny veiforbindelse mellom Fornebu og E18 ved Strand)  som vil redusere trafikken på lokalveger, avlaste boligområder og sikre bedre framkommelighet for buss.
 • Utbedring av Lysaker kollektivterminal for å sikre bedre overgang mellom buss, tog og Fornebubanen Se justert alternativ

Bakgrunn/ finansiering

E18 Vestkorridoren