Strekningen er 17,3 km og er delt inn i tre delstrekninger:

E18 skal avløse en av landets mest trafikkerte veistrekninger, med årsdøgntrafikk opp mot 90 000 kjøretøyer. Dagens vei er preget av køproblemer, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, og omfattende støy- og luftforurensing. E18 fungerer også som en barriere gjennom områdene den passerer.

Ny E18 mellom Bærum og Asker, inklusiv tverrforbindelsen til Gjønnes og Vestre lenke til Fornebu skal gi et nytt og funksjonelt hovedvegsystem som reduserer de trafikkskapte miljøproblemene og reduserer bilbruken. Flere skal kunne reise kollektivt, sykle eller gå. Lokaltrafikken skal skilles fra hovedvegtrafikken, og vegprosjektet skal legge til rette for gode knutepunkter som gir muligheter for by- og stedsutvikling.

Samfunnsmål for E18 Vestkorridoren

Prosjektet E18 Vestkorridoren legger til rette for et funksjonelt vegsystem med gode knutepunkter og muligheter for by- og stedsutvikling. Det bidrar til at flere tar bussen, sykler eller går, noe som vil bedre livskvaliteten til innbyggere og reisende.

E18 Vestkorridoren er en del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029. Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging.

Første etappe: E18 Lysaker–Ramstadsletta 

Se video E18 Lysaker–Ramstadsletta

Stortinget vedtok i juni 2020 at prosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta i Bærum kommune kan starte opp med en kostnadsramme på 17,4 mrd. (2019-) kroner. Utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta finansieres delvis med bompenger. Viken fylkeskommune og Bærum kommune stilte i september 2020 lokal garanti for bompengelån til utbyggingen.

3. november 2020 startet anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadsletta.

E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027, og hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2028.

Andre etappe: E18 Ramstadsletta-Nesbru

I november 2020 startet arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru (etappeinndelingen ble endret fra Ramstadsletta-Slependen til Ramstadsletta-Nesbru 22.02.2021). 
Reguleringsplanen for strekningen E18 Ramstadsletta-Nesbru skal etter planen vedtas i løpet av 2023.

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Asker, Oslo, Bærum
Fylker:
Viken, Oslo
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
Total kostnadsramme på 17,4 mrd. kroner gjelder for E18 Lysaker - Ramstadsletta, som er fase 1 av prosjektet E18 Vestkorridoren
Oppstart:
November 2020
Antatt åpnet:
2028

E18 Vestkorridoren © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Philip Pedersens vei 20, Lysaker

Kontakter

Tom Hedalen

Prosjektleder for E18 i Bærum og Asker
Telefon:
90 95 94 33
E-post:

Eirik Sølfest Thomassen

Delprosjektleder E18 Vestkorridoren, Strand–Ramstadsletta
Telefon:
975 11 151
E-post:

Kjetil Fløtre

Delprosjektleder E18 Vestkorridoren, Fornebukrysset–Strand
Telefon:
911 39 522
E-post:

Ian Markey

E18 Vestkorridoren, planlegging og prosjektering
Telefon:
416 27 557
E-post:

Bjørn Nyquist

Planleggingsleder E18 Ramstadsletta–Slependen
Telefon:
911 70 253
E-post:

Hege Gran-Henriksen

Forberedende arbeider Fornebukrysset-Strand
Telefon:
99 15 57 01
E-post:

Katinka W. Stenstad

byggeleder forberedende arbeider Ramstadsletta / Gjønnestunnelen
E-post:

Trym Johannessen

Eiendomserverv
Telefon:
916 55 049

Kjersti Eide

lokale støytiltak
E-post:

Dagrunn Husum

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91345868
E-post:

Sist oppdatert: