E18 Vestkorridoren er et av Norges største utbyggingsprosjekter. I tillegg til styrket trafikksikkerhet og bedre trafikkflyten for særlig næringstrafikken, skal  prosjektet bidra til å redusere bilbruken og legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Et viktig hovedgrep er å skille fjerntrafikken fra lokaltrafikken og flytte deler av E18 under lokk eller i tunnel. Det gir muligheter for by- og stedsutvikling og bidrar til å redusere redusere støy- og støvplagene fra E18 for de som bor i området. 

 

06.09.2023  Vegvesenet og Skanska inviterer naboer på Ramstadsletta til besøksdag på anlegget 10. september

04.09.2023  Klar, ferdig, grav!.... og så var anleggsarbeidet på Fornebukrysset-Strand i gang.

 

Flere nyheter fra E18 Vestkorridoren

 

Følg prosjektet på Facebook

 

Hva er E18 Vestkorridoren?

E18 Vestkorridoren er fellesbetegnelsen på hovedveiene mellom Oslo og Asker kommune. Den planlagte utbyggingen av veisystemet utgjør en samlet strekning på 17,3 km. E18 Vestkorridoren er en del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029 og i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.
Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging.

E18 Vestkorridoren er delt i tre etapper:

Etappe 1: E18 Lysaker-Ramstadsletta

Prosjektet omfatter ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta, ny vegforbindelse til Fornebu (Vestre lenke), ny vedforbindelse til Gjønnes (Gjønnestunnelen) gang- og sykkelveger og tilpasninger til lokalveger. Byggearbeid startet i november 2020. For tiden pågår forberedende anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset-Strand. Det foregår også anleggsarbeider på streknigen Strand-Ramstadsletta. E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2028/2029, og hele prosjeket ventes ferdigstilt i 2030.
 

Etappe 2: E18 Ramstadsletta-Nesbru

Det pågår arbeid med reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta-Nesbru.  
Arbeidet med reguleringsplan startet høsten 2020.  Planen er beregnet vedtatt av Bærum og Asker kommuner løpet av 2025.

Etappe 3: E18 Nesbru-Drengsrud

Strekningen inngår i vedtatt kommunedelplan for E18 Slependen-Drengsrud fra november 2016. Det pågår for tiden ikke planlegging på strekningen.  

Prosjektinndeling E18 Vestkorridoren
Prosjektinndeling E18 Vestkorridoren Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

Mål for E18 Vestkorridoren

Prosjektet E18 Vestkorridoren skal:

  • legge til rette for et funksjonelt vegsystem med gode knutepunkter fra Lysaker -Asker og muligheter for by- og stedsutvikling
  • redusere klimagassutslipp fra transport ved blant annet å  legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå
  • redusere rushtidsforsinkelser
  • begrense trafikkbelastning på gatenettet i Oslo og lokalveier i Asker og Bærum
  • redusere antall drepte og hardt skadde
  • redusere luftforurensning og støyplager

Hvorfor ny E18?

 

E18 gjennom Asker og Bærum har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på rundt 90 000 kjøretøy. Det gjør vegen til en av Norges mest trafikkerte vegstrekninger. Strekningen er hovedinnfartsåre og gjennomfartsåre til Oslo fra vest. Vegen har mye kollektivtrafikk og er viktig for næringslivet. Videre er E18 en viktig transportåre mot kontinentet med tilknytninger til internasjonale ferje- og havneterminaler i Oslo.
Prognoser for befolkningsutvikling, regional økonomi og trafikk peker i retning av fortsatt betydelig vekst.

Dårlig framkommelighet for buss

De store trafikkmengdene forårsaker i dag forsinkelser og køproblemer på E18-strekningen.  Bussene har dårlig fremkommelighet, spesielt ut av Oslo og på tverrgående ruter. Dagens trafikksituasjon er en stor miljøbelastning for de mange som bor og arbeider nær veien, og E18 er en barriere for by- og stedsutvikling. Det går en sykkelforbindelse gjennom Bærum kommune langs E18, men denne har varierende standard.

Flere skal kunne gå, sykle eller reise kollektivt

Utbyggingen av E18 Vestkorridoren skal redusere disse problemene. Det nye hovedvegsystemet skal ikke føre til mer privatbiltrafikk, men det skal sikre at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Næringstransporten skal prioriteres. 
Færre en i dag skal bli plaget av støy og støv, Ved  blant annet å skille hovedvei og lokalvei og legge store deler av hovedvegsystemet i tunnel, skal prosjektet legge til rette for by- og stedsutvikling.  

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Asker, Bærum
Fylker:
Viken
Lengde:
17,3 km
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
November 2020

E18 Vestkorridoren © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Philip Pedersens vei 20, Lysaker

Kontakter

Tom Hedalen

Prosjektsjef E18 Vestkorridoren
Telefon:
90 95 94 33
E-post:

Eirik Sølfest Thomassen

Prosjektleder E103 Strand–Ramstadsletta
Telefon:
975 11 151
E-post:

Trond Øygarden

byggeleder Strand-Ramstadsletta
Telefon:
97565452
E-post:

Kjetil Fløtre

Prosjektleder E102 Fornebukrysset–Strand
Telefon:
911 39 522
E-post:

Hege Gran-Henriksen

Byggeleder, Fornebukrysset-Strand
Telefon:
99 15 57 01
E-post:

Åge Brudeseth

Prosjektleder Gjønnestunnelen/forberedende anleggsarbeider/lokale støytiltak
Telefon:
90065279
E-post:

Anna Dalsøren Berg

Byggeleder E105 Gjønnestunnelen
Telefon:
97114244
E-post:

Nils Brandt

Prosjektleder Lysaker kollektivterminal
Telefon:
99386033
E-post:

Kari Floten

Prosjektleder Plan
Telefon:
97602344
E-post:

Nina Marie Rønning Kjemperud

Planleggingsansvarlig E18 Ramstadsletta-Nesbru
Telefon:
45499497
E-post:

Trym Johannessen

Grunnerverv
Telefon:
916 55 049
E-post:

Tine Langvatn

Byggeleder lokale støytiltak
Telefon:
95814225
E-post:

Dagrunn Husum

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91345868
E-post:

Sist oppdatert: