Hva er E18 Vestkorridoren?

Prosjektinndeling E18 Vestkorridoren
Prosjektinndeling E18 Vestkorridoren Illustrasjon: Statens vegvesen

 

E18 Vestkorridoren er fellesbetegnelsen på hovedveien mellom Oslo og Asker. Den planlagte utbyggingen av E18 har en samlet strekning på 17,3 km, fra Lysaker i Bærum til Drengsrud i Asker. I tillegg vil prosjektet gi ny hovedsykkelrute, ny veg mellom Gjønnes og E18 (Gjønnestunnnelen), ny vegforbindelse til Fornebu (Vestre lenke) og nye gang- og sykkelveger.

E18 Vestkorridoren er et av Norges største utbyggingsprosjekter. Prosjektet skal legge til rette for at flere kan reise kollektiv, sykle eller gå, gi bedre trafikkflyt for næringstrafikken, økt trafikksikkerhet og redusert bilbruk. Deler av E18 skal flyttes under lokk eller legges i tunnel. Det vil redusere støy- og støv, og legge til rette for by- og stedsutvikling i området. 

Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging.

E18 Vestkorridoren er delt i tre etapper:

Etappe 1: E18 Lysaker-Ramstadsletta

Prosjektet omfatter ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta, ny fylkesvegforbindelse til Fornebu (Vestre lenke), ny fylkesvegforbindelse til Gjønnes (Gjønnestunnelen), gang- og sykkelveger og tilpasninger til lokalveger.

Byggearbeid startet i november 2020. For tiden pågår er det anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset-Strand og på strekningen  Strand-Ramstadsletta. Det pågår arbeid med reguleringsplan for Lysaker kollektivterminal.

E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027/2028 og hele prosjektet  E18 Lysaker-Ramstadsletta ventes ferdigstilt i 2030

Illustrasjonen viser planlagt framdrift for prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta
Illustrasjonen viser planlagt framdrift for prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: Statens vegvesen

Etappe 2: E18 Ramstadsletta-Nesbru

Det pågår arbeid med reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta - Nesbru. Arbeidet med reguleringsplan startet høsten 2020, og er beregnet vedtatt av Bærum og Asker kommune i løpet av 2026.

Etappe 3: E18 Nesbru-Drengsrud

Strekningen inngår i vedtatt kommunedelplan for E18 Slependen-Drengsrud fra november 2016. Det pågår for tiden ikke planlegging på strekningen.

Mål for E18 Vestkorridoren

Prosjektet E18 Vestkorridoren skal:

  • legge til rette for et funksjonelt vegsystem mellom Lysaker og Asker som har  gode knutepunkter og som gir muligheter for by- og stedsutvikling
  • redusere klimagassutslipp fra transport ved blant annet å  legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå
  • redusere rushtidsforsinkelser
  • begrense trafikkbelastning på gatenettet i Oslo og lokalveier i Asker og Bærum
  • redusere antall drepte og hardt skadde
  • redusere luftforurensning og støyplager

Hvorfor ny E18?

 

I snitt er det 90 000 kjøretøy i døgnet som benytter E18 gjennom Asker og Bærum. Det er med det en av Norges mest trafikkerte veger. Vegen er viktig både for kollektivtrafikk og næringsliv, og er med sin tilknytning til internasjonale ferje- og havneterminaler en sentral transportåre ut av landet. Prognosene for befolkningsutvikling, regional økonomi og trafikk viser fortsatt betydelig vekst i området. 

Flere skal kunne gå, sykle eller reise kollektivt

De store trafikkmengdene forårsaker forsinkelser og køproblemer på strekningen. Bussene har dårlig fremkommelighet, spesielt ut av Oslo og på tverrgående ruter. Dagens trafikksituasjon er en stor miljøbelastning for de mange som bor og arbeider nær veien, og E18 er en barriere for by- og stedsutvikling. Eksisterende sykkelforbindelse langs E18 gjennom Bærum kommune har varierende standard.

Ny E18 skal ikke føre til mer privatbiltrafikk, men det skal sikre at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Næringstransporten skal prioriteres.

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Asker, Bærum
Fylker:
Akershus
Lengde:
17,3 km (etappe 1 er 4 km hovedveg + lokalvei)
Omfang:
Lysaker (Bærum) - Drengsrud (Asker) + hovedsykkelvei, lokalvei til Fornebu og Gjønnes, gang- og sykkelveier
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Etappe 1, E18 Lysaker-Ramstadsletta har en styringsramme (P50) på 20,6 mrd (2024-) kroner. Kostnadsrammen for prosjektet (P85) er på 23,1 mrd (2024-) kroner.
Oppstart:
November 2020
Antatt åpnet:
2030

E18 Vestkorridoren © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Philip Pedersens vei 20, Lysaker

Kontakter

Tom Hedalen

Prosjektsjef E18 Vestkorridoren
Telefon:
90 95 94 33
E-post:

Anne-Lise Gillebo

Prosjektleder E103 Strand–Ramstadsletta
Telefon:
95890095
E-post:

Trond Øygarden

byggeleder E103 Strand-Ramstadsletta
Telefon:
97565452
E-post:

Kjetil Fløtre

Prosjektleder E102 Fornebukrysset–Strand
Telefon:
911 39 522
E-post:

Hege Gran-Henriksen

Byggeleder, E102 Fornebukrysset-Strand
Telefon:
99 15 57 01
E-post:

Åge Brudeseth

Prosjektleder Gjønnestunnelen/forberedende anleggsarbeider/lokale støytiltak
Telefon:
90065279
E-post:

Nils Brandt

Prosjektleder Lysaker kollektivterminal
Telefon:
99386033
E-post:

Kari Floten

Prosjektleder Plan
Telefon:
97602344
E-post:

Trym Johannessen

Grunnerverv
Telefon:
916 55 049
E-post:

Tine Langvatn

Byggeleder lokale støytiltak
Telefon:
95814225
E-post:

Eirik Natlandsmyr

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97575741
E-post:

Sist oppdatert: