Strekningen er 17,3 km og er delt inn i tre delstrekninger / delprosjekter:

E18 Vestkorridoren er et av Norges største prosjekter som skal bidra til å redusere bilbruken og sørge for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Fjerntrafikken skilles i større grad fra lokaltrafikken. Det gir muligheter for by- og stedsutvikling samtidig som trafikkflyten bedres for den viktige næringstransporten mellom landsdelene som skal gjennom Oslo. E18 Vestkorridoren skal også redusere støy- og støvplagene fra E18 og øke trafikksikkerheten. 

Inviterer til åpen dag på prosjektkontoret den 25. oktober

Følg oss på Facebook

Hva er E18 Vestkorridoren?

E18 Vestkorridoren er fellesbetegnelsen på hovedveiene mellom Oslo og Asker kommune.Den planlagte utbyggingen av veisystemet utgjør en samlet strekning på 17,3 km. E18 Vestkorridoren er en del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029 og i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.
Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging.

E18 Vestkorridoren er delt i tre etapper:

Etappe 1: E18 Lysaker-Ramstadsletta

Byggearbeid startet i november 2020. For tiden pågår forberedende arbeider på strekningen Fornebukrysset-Strand. E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2028, og hele prosjeket ventes ferdigstilt i 2029.
Se video E18 Lysaker–Ramstadsletta

Etappe 2: E18 Ramstadsletta-Nesbru

Det pågår arbeid med reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta-Nesbru.  
Arbeidet med reguleringsplan startet høsten 2020 og skal etter planen vedtas i løpet av 2023.

Etappe 3: E18 Nesbru-Drengsrud

Strekningen inngår i vedtatt kommunedelplen for E18 Slependen-Drengsrud fra november 2016. Det pågår for tiden ikke planlegging på strekningen.  

Prosjektinndeling E18 Vestkorridoren
Prosjektinndeling E18 Vestkorridoren Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

Mål for E18 Vestkorridoren

Prosjektet E18 Vestkorridoren skal:

  • legge til rette for et funksjonelt vegsystem med gode knutepunkter fra Lysaker -Askerog muligheter for by- og stedsutvikling.
  • Redusere klimagassutslipp for transport – legge til rette for flere kan reise kollektivt, sykle eller gå.
  • Redusere rushtidsforsinkelser.
  • Begrense trafikkbelastning på gatenettet i Oslo og lokalveier i Asker og Bærum.
  • Redusere antall drepte og hardt skadde.
  • Redusere luftforurensning og støyplager. 

Hvorfor ny E18?

 

Dagens E18 gjennom Asker og Bærum er, med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på rundt 90 000 kjøretøy, en av Norges mest trafikkerte veistrekninger. Strekningen er hovedinnfartsåre og gjennomfartsåre til Oslo fra vest, har mye kollektivtrafikk og er viktig for næringslivet. Videre er E18 en viktig transportåre mot kontinentet med tilknytninger til internasjonale ferje- og havneterminaler i Oslo.
Prognoser for befolkningsutvikling, regional økonomi og trafikk peker i retning av fortsatt betydelig vekst.

De store trafikkmengdene forårsaker i dag forsinkelser og køproblemer på E18-strekningen.  Bussene har dårlig fremkommelighet, spesielt ut av Oslo og på tverrgående ruter. Dagens trafikksituasjon er en stor miljøbelastning for de mange som bor og arbeider nær veien, og E18 er en barriere for by- og stedsutvikling.. Det går en viktig sykkelforbindelse gjennom Bærum kommune langs E18, og denne har varierende standard.

Veiprosjektet E18 Vestkorridoren skal redusere disse problemene gjennom realisering av et nytt hovedveisystem som sikrer god  framkommelighet for kollektiv, sykkel og for gående. Framkommeligheten for syklende økes med ny hovedsykkelvei . Hovedveisystemet får tunneler og miljølokk som fremmer miljø og legger til rette for byutvikling.

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Asker, Bærum
Fylker:
Viken
Lengde:
17,3 km
Omfang:
hovedveisystem, lokalveier, sykkelvei
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
40 mrd kroner (foreløpig ramme). E18 Lysaker-Ramstadsletta, fase 1 av prosjektet, er under bygging og har en kostnadsramme på 17,4 mrd. kroner.
Oppstart:
November 2020

E18 Vestkorridoren © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Philip Pedersens vei 20, Lysaker

Kontakter

Tom Hedalen

Prosjektsjef E18 Vestkorridoren
Telefon:
90 95 94 33
E-post:

Eirik Sølfest Thomassen

Delprosjektleder E18 Vestkorridoren, Strand–Ramstadsletta
Telefon:
975 11 151
E-post:

Kjetil Fløtre

Delprosjektleder E18 Vestkorridoren, Fornebukrysset–Strand
Telefon:
911 39 522
E-post:

Ian Markey

E18 Vestkorridoren, planlegging og prosjektering
Telefon:
416 27 557
E-post:

Bjørn Nyquist

Planleggingsleder E18 Ramstadsletta–Slependen
Telefon:
911 70 253
E-post:

Hege Gran-Henriksen

Forberedende arbeider Fornebukrysset-Strand
Telefon:
99 15 57 01
E-post:

Katinka W. Stenstad

byggeleder forberedende arbeider Ramstadsletta / Gjønnestunnelen
E-post:

Trym Johannessen

Eiendomserverv
Telefon:
916 55 049

Kjersti Eide

lokale støytiltak
E-post:

Dagrunn Husum

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91345868
E-post:

Sist oppdatert: