Statens vegvesen mener økt styringsramme for E18 Ramstadsletta-Nesbru er nødvendig for å kunne planlegge en framtidsrettet E18 løsning forbi Sandvika.

Skissen viser optimalisert versjon av anbefalt konsept B der Vegvesenets prosjektgruppe har kuttet kostnadene med rundt 1 mrd. sammenlignet med opprinnelig konsept B.
Skissen viser optimalisert versjon av anbefalt konsept B der Vegvesenets prosjektgruppe har kuttet kostnadene med rundt 1 mrd. sammenlignet med opprinnelig konsept B. Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen

Statens vegvesen har i rundt ett år jobbet sammen med rådgiver Norconsult  for å finne løsninger som kan redusere kostnadene for etappe 2 av E18 Vestkorridoren. Bakgrunnen er et underveis-kostnadsanslag fra november 2022 som viste at beregnede kostnader til prosjektet lå rundt 3,2 mrd. kroner over styringsrammen (P50) på 12,2 (2021-)mrd. kroner. Arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru ble derfor satt på pause i januar for å gi Statens vegvesen tid til å optimalisere prosjektet og få kostnadene ned.

Samfunnsmålet for E18 Ramstadsletta-Nesbru tilsier en løsning

  • som gir forutsigbar framkommelighet for nærings- og kollektivtransporten
  • som bidrar til å innfri nullvekstmålet
  • som bedrer forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående
  • som reduserer miljøbelastningene og klimagassutslippene
  • som reduserer vegens barrierevirkning på områdene vegen går gjennom
  • som reduserer tallet på ulykker på strekningen

Videreutviklet B-konsept reduserer kostnader med 1 milliard

Alle steiner er snudd i jakten på en løsning som svarer på samfunnsmålet og som er mulig å gjennomføre innen styringsrammen på 12,2 mrd. kroner. Vegvesenets prosjektgruppe har blant annet jobbet fram en videreutviklet versjon av anbefalt konsept B. I videreutviklet løsning for konsept-B har gruppa klart å kutte kostnader på rundt 1 mrd. kroner sammenlignet med opprinnelig konsept B.  

Har vurdert nye konsepter uten hell

I tillegg har Vegvesenet også vurdert flere nye konsepter der samfunnsmålet blir utfordret. Konseptene omfatter løsninger med kortere E18-tunnel øst og kortere E18-tunnel vest samt løsning med kortere ramper mellom E18 og E16. Vegvesenets prosjektgruppe har i tillegg sett på en løsning som kun fokuserer på kollektiv, gange og sykkel mens E18 beholdes der vegen ligger i dag, samt en løsning som kun omfatter E18 i tunnel og E16 i rampetunnel.   

Statens vegvesen har imidlertid forkastet alle de vurderte konseptene.  Årsaken er at de ikke gir nødvendig kostnadsreduksjon eller at de medfører svært krevende anleggsgjennomføring, de har høye støykonsekvenser eller at de bommer på andre deler av prosjektets samfunnsmål.

Tilstanden på E18-bruene er avgjørende

I arbeidet har prosjektgruppa også tatt hensyn til at dagens E18- bruer er i dårlig forfatning og trolig må skiftes i løpet av noen år dersom de ikke rives som en del av prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru. Å skifte ut bruene er både kostbart og gir betydelige utfordringer for anleggsgjennomføring. Statens vegvesen vil derfor undersøke tilstanden på bruene mer grundig for å endelig svar på bruenes tilstand.  

Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren
- Vår konklusjon er at vi ikke finner tilfredsstillende løsninger for ny E18 Ramstadsletta-Nesbru uten at vi får justert det økonomiske styringsmålet, sier Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren Foto: Dagrunn Husum

-Hensynet til E18-bruene gjør at det ikke finnes noe reelt null-alternativ. Vår konklusjon er derfor at vi ikke finner tilfredsstillende løsninger for ny E18 Ramstadsletta-Nesbru uten at vi får justert det økonomiske styringsmålet. I samråd med Vegdirektoratet vil prosjektet derfor fram mot sommeren jobbe videre med videreutviklet konsept B med tanke på å søke om utvidelse av styringsmålet. Kartlegging av restlevetiden for E18-bruene inngår som del av dette arbeider, sier Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren.