Miljøovervåkingen av vann i 2023 viste ingen negativ vannpåvirkning fra veiprosjektet, og enkelte parametere går riktig vei.

Bilder av fiskeundersøkelser i Øverlandselva. Mann står i elva med håv og utstyr.
Fiskeundersøkelser i Øverlandselva (Foto: Ylva Aasestad)

E18 Vestkorridoren ligger tett på Oslofjorden. Det stiller ekstra krav til at byggeprosjektets aktiviteter ikke går ut over et allerede utsatt vannmiljø. I tillegg til å bidra til bedre trafikkflyt og by- og stedsutvikling, skal veiprosjektet ikke forringe miljøtilstanden i naturen rundt.  

Rensing og overvåkning av anleggsvannet 

Helt sentralt for å ivareta vannmiljøet er rensing av anleggsvann, fra arbeid både i og utenfor tunnel. På oppdrag fra Statens Vegvesen gjennomfører NIBIO med samarbeidspartnere vannkjemiske og biologiske undersøkelser i og rundt veiprosjektet. Kvaliteten på vannet og den økologiske tilstanden i nærliggende sjø, elver og vann overvåkes, samt at det er tatt stikkprøver av anleggsvann.

Rapporten fra 2023 slår fast at det er ingen tegn til forverring av tilstanden ved de undersøkte stasjonene i sjø sammenlignet med tidligere undersøkelser knyttet til veiutbyggingen. 

Les rapporten: E18 Vestkorridoren - Miljøovervåking i resipienter 2023

Mer ålegras i Holtekilen 

Bilde av ålergas i Holtekilen.
Ålergas fotografert under undersøkelsene i Holtekilen (Foto: Norconsult)

Holtekilen er en liten fjordarm av Oslofjorden mellom Fornebu og Strand. Ålegras er en marin plante som trives i lune bukter, men er samtidig sårbar for forurensing og andre forstyrrelser. Planten er et viktig for livet i fjorden, både for fiskeyngel og som karbonlager. 

Undersøkelsene i Holtekilen registrerte ålegras ned til 5 meters dyp, noe som tilsvarer høyeste poengverdi i sterkt ferskvannspåvirkede fjorder. Dette er en forbedring av tilstanden fra 2021 der voksegrensen lå på 3,6 meters dyp.  

Samtidig er Holtekilen fortsatt forurenset, og får avrenning av forurensinger fra en rekke kilder i nedbørsfeltet, men det er ikke er noe som tyder på at anleggsarbeidene fra veiutbyggingen har påvirket situasjonen negativt. For øvrig startet utslippene fra anlegget til Holtekilen i oktober 2023.  

Stabil tilstand i Øverlandselva og Nadderudbekken

Prosjektet har også gjentatt forundersøkelsene for fisk og bunndyr i Øverlandselva og Nadderudbekken, fordi vi nærmer oss anleggsstart på Gjønnes. Her viser bunndyrsundersøkelsene viser økt artsrikdom siden 2018 ved øvre del av Øverlandselva, mens de andre målestasjonene hadde høyere forekomst av fjærmygg og fåbørstemark.

Fiskeundersøkelene viser «svært god» tilstand ved alle målestasjoner, selv om undersøkelsene viser noe nedgang i den målte fisketettheten. Endringen er likevel så liten at den ikke nødvendigvis betyr en nedgang bekkenes fiskebestand.