Informasjon om anleggsarbeider i Markalleen, arbeidene starter i august.

Statens vegvesen og Skanska Norge AS signerte 5. juni 2023 kontrakt for prosjektering og utbygging av strekningen Fornebukrysset – Strand (E102). Anleggsarbeidene har vært i gang siden august 2023 på området. I denne forbindelse jobbes det også med nytt vann- og avløpssystem (VA-trase) på vegne av Bærum kommune.

Skanska Norge planlegger nå arbeidene med ny VA-trase som skal gå fra Markalleen 14 ned til rundkjøringen mot Markalleen 34. Traseen vil også gå fra nedenfor Markalleen 11 krysse over eiendommen til Markalleen 14 og krysse Professor Kohts vei over til vårt anleggsområde. Nedenfor følger en skisse som viser hvor den nye VA-traseen skal gå, og hvilke uker vi starter opp på tre forskjellige steder.

Illustrasjonen viser et kart over Markalleen. I illustrasjonen er det inntegnet at den nye vann- og avløpstraseen vil gå langs Markalleen. I uke 34 starter anleggsarbeider i rundkjøringen ved Markalleen 34 starter i uke 34, og i veien fra Professor Kohts vei mot Markalleen 11 starter i uke 31. Arbeidet i Professor Kohts vei ved Markalleen 14 starter i uke 36/37
Illustrasjon viser planlagt arbeid og oppstartsdatoer i Markalleen. Illustrasjon: Skanska Norge

Arbeidet med traseen fra Professor Kohts vei opp mot Markalleen 11 er estimert til å ta seks til åtte uker. VA-traseen fra rundkjøringen ved Markalleen 34 og frem til Markalleen 14 er estimert til å ta fem måneder.

Fremkommeligheten vil i ovennevnte tidsrom blir begrenset, og ved en par tilfeller avstengt. Fra rundkjøringen (ved Markalleen 34) vil ett kjørefelt bli stengt. Det blir satt ut tydelig merking/skilting og det vil bli satt opp trafikklys. Ved Professor Kohts vei og fra Markalleen 14 mot 11 blir veiene stengt i den perioden arbeidene krysser her (ca to uker per kryssing). Merking/skilting for omkjøring vil bli satt opp i god tid før veiene stenges. Gang- og sykkelvei blir i noen områder snevret inn til ett felt, men er ikke planlagt å stenges.

Så langt det er mulig skal fremkommeligheten til alle privatboliger opprettholdes, men det kan skje at man må vente på en arbeidsmaskin som må flytte seg. Eventuell kort stenging av en privat innkjørsel vil bli varslet og alternativ parkering blir påvist. I de de tilfellene vannet til husstandene må stenges, vil dette bli varslet.

Vi må ta forbehold om endringer i tidsplanen ovenfor. Endringer blir varslet.

Støyende arbeider

Støyende arbeider som vil foregå i ovennevnte periode er boring, og pigging og muligens sprengning (avhengig av grunnforhold), samt spunting og fylling av steinmasser. Følg gjerne med på våre støyende anleggsarbeider her: https://bulder.vegvesen.no/

Når det gjelder sprengingen er det plassert ut rystelsesmålere for å kontrollere at rystelsene ikke overstiger satte grenseverdier. Man vil (som de fleste av dere er kjent med) kunne kjenne rystelser og kanskje føle ubehag. Disse rystelsene er ikke til fare for byggene. For mer informasjon om sprengningen kan man gå til https://nabovarsling.no/E18vk. Her er det også mulig å melde seg på vår gratis SMS-varslingstjeneste. Varsling på sms kommer ca 30 minutter før en sprengning. Sprengning vil i tillegg bli varslet med sirener i ett minutt med korte støt. Sirenen stoppes før salven detoneres, og når sprengningen er over vil det bli varslet med ett langt støt med sirenen.

Arbeidstider

Generelle arbeidstider er mandag til lørdag 07-23. Så langt det er mulig utfører vi støyende arbeider (pigging og boring) innenfor tidsrommet mandag til fredag 07-19 og lørdag 08-19. Det vil ikke foregå støyende arbeider på søndager. For mer informasjon: www.vegvesen/e18vestkorridoren.no

Trafikkinformasjon

For trafikkinformasjon se gjerne: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/Trafikkmeldinger#/fylke

Spørsmål

For spørsmål ta gjerne kontakt med  oss på: