6. februar inviterer Vegvesenet til nabomøte om vann- og avløpsarbeidene som starter i uke 9 i Sandviksveien langs ny E18 Strand-Ramstadsletta

I forbindelse med bygging av ny E18 forbi Ramstadsletta, må vann- og avløpsanlegget til Bærum Kommune flyttes. Store deler av dette anlegget har også et stort behov for oppgradering. Statens vegvesen har derfor inngått avtale med Bærum kommune om at anlegget oppgraderes samtidig som det legges om. I uke 9 starter omleggingen i Sandviksveien på sørsiden av E18. 

Må stenge mens arbeidene pågår

Statens vegvesen sin entreprenør Skanska har den siste tiden jobbet med planlegging og klargjøring for oppstart av arbeidene. Sandviksveien vil i lengre periode være stengt for kjøretøy. Adkomst til boligene blir opprettholdt. Det vil bli tilrettelagt for gående og syklende forbi anleggsområdet. Sandviksveien blir stengt for buss fra påske og foreløpig fram til skolestart høsten 2024.

Informasjonsmøte om arbeidene

Tirsdag 6. februar inviterer Statens vegvesen og Skanska alle naboer og berørte til informasjonsmøte om arbeidene.

Sted: Skanskas kontorrigg i Solvikveien 10, Ramstadsletta

Tid: Tirsdag 6. februar 2024 kl. 18.00  

 På møtet informerer Skanska og Statens vegvesen om planlagt framdrift i arbeidet, støyende arbeider, trafikkregulering/stenging og øvrige aktiviteter i 2024.

Følgende arbeider skal utføres:

  • Opparbeidelse av riggområde mot Høvikkrysset.
  • Fjerning/demontering av eksisterende støyskjerm langs E18. Midlertidige støyskjermer blir satt opp og tilpasset anleggsaktivitetene.
  • Opprusting av busslommer langs E18 for bruk i anleggsperioden.
  • Stenging av Sandviksveien.
  • Spunting for VA-grøft.
  • Graving og pigging.
  • Etablering av ny VA-trase.