Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet starter planarbeid for endring av deler av reguleringsplan for E18. Blant annet fjernes fjernes bussveien og Strandlokket utgår.

Området som kan bli berørt av planendringene er vist med stiplet strek på kartet. Planens endelige avgrensning og innhold vil bli avklart gjennom planarbeidet.
Området som kan bli berørt av planendringene er vist med stiplet strek på kartet. Planens endelige avgrensning og innhold vil bli avklart gjennom planarbeidet.

 

Områdereguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 8.09.2017.  Statens vegvesen varsler med dette at vi starter opp planarbeid for endring av deler av områdereguleringsplan for «E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu», planID 2014012. Endring av reguleringsplan innebærer blant annet at Strandlokket utgår (del av gnr. 202 bnr.4),

Informasjonsmøte om planprosessen

Statens vegvesen arrangerte 28. mars digitalt informasjonsmøte om   planprosessen. 

Beskrivelse av endringene

Hensikten med endringene er å følge opp Stortingsvedtaket av 19. juni 2020. Denne setter krav om å optimalisere løsninger som gir økonomisk besparelse i prosjektet. Endringen og optimalisering av løsningen på Strand er knyttet til fjerning av bussvegen og omlegging av hovedsykkelvegen.

Forenklet veganlegg og enklere anleggsgjennomføring

Sammenliknet med vedtatt reguleringsplan utgår Strandlokket over lokalvegen der bussveg og hovedsykkelveg var planlagt. Det betyr at veganlegget reduseres med et nivå.  Løsningen innebærer at lokalvegen kan legges omtrent på dagens terreng og uttak av berg kan reduseres, noe som er en stor forenkling i forhold til regulert løsning.

Bussholdeplasser i begge retninger plasseres vest for Michelets vei istedenfor oppe på lokket som tidligere planlagt. Bussvegen erstattes med bussfelt langs lokalvegen og regionale busser i ett felt av E18 Høviktunnelen under Strand. Lokalvegen krysser over Michelets vei på bru.  Forbindelse mellom Michelets vei og lokalvegen ivaretas i en rundkjøring på nivå med lokalvegen.

Løsning for buss

Bussholdeplasser i begge retninger plasseres vest for Michelets vei istedenfor oppe på lokket som tidligere planlagt. Bussvegen erstattes med bussfelt langs lokalvegen og regionale busser i ett felt av E18 Høviktunnelen under Strand. Lokalvegen krysser over Michelets vei på bru.  Forbindelse mellom Michelets vei og lokalvegen ivaretas i en rundkjøring på nivå med lokalvegen.

Løsning for sykkel og gange

Hovedsykkelvegen ligger parallelt på sørsiden av lokalvegen og krysser under rundkjøringen i krysset Michelets vei X lokalvegen og på bru over Michelets vei. Myke trafikanter krysser over lokalvegen på bru ved Kveldsro terrasse og under lokalvegen på fortau langs Michelets vei.

Plassering av tekniske bygg og sikring mot støy

Et teknisk bygg er som tidligere planlagt plassert ved gangbrua nær Kveldsro terrasse.  Et teknisk bygg plasseres vest for rundkjøringen på nordsiden av lokalvegen istedenfor på sørsiden som tidligere planlagt. Statens vegvesen vil gjøre nye støyberegninger, og støyskjermer vil bli lagt inn i tilstrekkelig omfang for å sikre en god løsning for omgivelsene.   

Om grøntarealer

Når Strandlokket utgår, vil det planlagte grøntarealet på lokket bortfalle. Det totale omfanget av grøntareal vil likevel bli tilnærmet likt. Dette vil bli redegjort for i planforslaget. Grønt sideareal vil bli opparbeidet etter samme prinsipp som lå til grunn for opparbeidelsen av arealene på lokket og i tråd med formingsveileder for E18 Vestkorridoren. 

Last ned dokumenter

Beskrivelse av planprosessen

Oppstartsmøte med Bærum kommune om planendringen ble avholdt 31.01.2023. Referat fra oppstartsmøtet finner du på Bærum kommunes hjemmesider www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/planarbeid-og-kunngjoringer/  (ArkivsakID  22/23803).  

Planendringene utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. kap. 4 med tilhørende forskrift, da endringene ikke vurderes å falle inn under vedlegg l eller ll og ansees ikke å føre til nye «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», jfr. forskriftens § 8.
Utredningsbehovet og vurdering av konsekvenser vil oppfylles gjennom en ordinær planprosess etter plan- og bygningsloven.
Statens vegvesen vil utarbeide tilleggsutredninger for beslutningsrelevante temaer som vil følge med planforslaget. Samlet tilleggsutredning vil blant annet omhandle temaer som støy og luftforurensning, trafikale konsekvenser, konsekvenser for kollektivreisende, gående og syklende, trafikksikkerhet og anleggstrafikk. Utredningen beskriver konsekvenser av endringene sammenliknet med vedtatt reguleringsplan og løsning ihht til rammetillatelse med midlertidig dispensasjon for Strand (ArkivsakID 21/9695). 

Aktuelt regelverk

Endringen gjøres i samsvar med plan- og bygningsloven §12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan. Varslingen av planoppstart er i tråd med plan- og bygningsloven § 12-8.

Forslag til reguleringsendring vil legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningsloven § 12-10.

Har du innspill til oppstartsvarselet?

Merknader til varsel om oppstart av reguleringsendring sendes skriftlig til Statens vegvesen, enten som e-post til

eller som brev til Statens vegvesen, Utbygging, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.  Merknad merkes med: Endring av reguleringsplan for E18:Strandlokket utgår.

Frist for å sende merknad er 24. april 2023

Har du spørsmål?

Dersom du vil ha nærmere informasjon om endringene og planarbeidet, kan du kontakte:
Arulmathy Ranjit, , telefon 91735543
Mette Skarpaas, , telefon 93006745