Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i dag signert rammeavtale med Byggmester Strand AS og RVS AS om lokale støytiltak på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Rammeavtalen har en antatt samlet verdi på 150 mill. kroner. Statens vegvesen mottok totalt fem tilbud. Tilbudene fra RVS AS og Byggmester Strand AS hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet og vant dermed oppdraget. 

Gjennomføring fra november

Rammeavtalen gjelder fra 1. september 2021. De to entreprenørene starter oppmåling og gjennomføring av tiltak på eiendommer langs E18 Lysaker-Ramstadsletta fra november i år. Mesteparten av støydempingsiltakene vil bli utført i løpet av perioden 2022-2025. Det betyr av beboerne på disse eiendommene/boligene, vil få nytte av tiltakene også i store deler av anleggsperiode for byggeprosjektet.

Det er beregnet støy fra ny E18 som er dimensjonerende for eventuelle lokale, permanente støydempendetiltak. Eksempel på slike tiltak kan være utskifting til støydempende ventiler, vinduer eller isolering av yttervegg. Noen av eiendommene kan også få tilbud om en mindre støyskjermet uteplass.

Statens vegvesen følger støyretningslinjen T-1442-2016 for Vestkorridoren-prosjektet. Det betyr at for boliger som har støynivå høyere eller lik Lden 55dB ved fasade, vil få utredet innendørs støynivå. Dersom dette overskrider grenseverdien satt i NS 8175, vil Statens vegvesen gi tilbud om lokale tiltak.

-Et av målene med E18 Vestkorridoren er å sikre at langt færre enn i dag plages av støy fra E18. Lokale støytiltak er viktig for å nå dette målet. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass en rammeavtale med to erfarne firmaer, og at vi om kort tid også kan være i gang med lokale støydempende tiltak, sier byggeleder Kjersti Eide i en kommentar.

Byggeleder Kjersti Eide
Foto av Kjersti Eide Foto: Dagrunn Husum
Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo