Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Området langs E18 mellom Fornebukrysset og Strand er tungt støybelastet. Mye trafikkstøy fra E18 gjør det vanskelig å si hvor mye som skyldes anleggsarbeid

Det er en av konklusjonene i rapporten Rapport X_521 Bygge- og anleggsstøy -Vurdering av støymålinger på E101 som er utarbeidet av Brekke & Strand og Aas Jakobsen AS på oppdrag fra Statens vegvesen. Bakgrunnen er ønsket om å undersøke i hvor stor grad støy fra aktivitetene knyttet til de forberedende arbeidene mellom Fornebukrysset og Strand, bidrar til det samlede støynivået.  

Målt i sju støymålepunkter

Anleggsarbeidet for entreprise E101 Forberedende arbeider Fornebukrysset-Strand startet i juni 2021. Aas-Jakobsen og Brekke & Strand sin rapport baserer seg i stor grad på målinger fra sju støymålepunkter langs anleggsområdet i perioden fra anleggsstart til september 2021.

Krevende støyforhold som følge av vegtrafikk- og anleggsarbeid

Statens vegvesen har i sin kommunikasjon ikke lagt skjul på at utbyggingen av E18 Vestkorridoren vil medføre krevende støyforhold for naboene rundt anlegget. Det er derfor ikke overraskende at flere av målepunktene måler veitrafikkstøy over grenseverdiene for bygge- og anleggsvirksomhet. Anleggsgjennomføringen har påvirket støy på dagtid ved to av de sju målepunktene;  Professor Kohts vei 60 og Oksenøyveien 25. På kveldstid og søndag samt natt viser målingene at veitrafikkstøy er dominerende.

Analyser av målingene viser at målt støynivå påvirkes av både veitrafikk og anleggsvirksomhet. Trafikken på E18 genererer i seg selv høy bakgrunnsstøy, og rapporten understreker at dette gjør det vanskelig å måle bygg- og anleggsstøy isolert i området.

Flere avbøtende tiltak er satt i verk

Rapporten viser at grenseverdier for anleggsstøy i T1442:2016 er overskredet. Statens vegvesen v/ E18 Vestkorridoren har derfor for entreprise E101 forberedende arbeider Fornebukrysset – Strand jobbet kontinuerlig med tiltak for å redusere plager som følge av veitrafikken, bygge- og anleggsstøy og anleggsulemper. Tiltakene som er satt i verk spenner fra tilbud om innløsning av boliger, bruk av støysvakt utstyr og nedsetting av hastighet forbi anlegget (fra 80 til 60 km/t) til montering av midlertidig støyskjerm langs deler av dagens E18, to daglige halvtimespauser i støyende arbeider (en på lørdager), publisering av støymålinger på prosjektets nettsider og fast nabokontakt som kan kontaktes pr. telefon og e-post. Arbeidene med lokale permanente støytiltak startet i januar 2022.

I tillegg tilbyr prosjektet alternativ overnatting når prognosene tilsier overskridelse av grenseverdi ved nattarbeider (kl. 23 – 07). Fra juli og fram til nå har Statens vegvesen betalt ut 356 overnattinger på hotell. Bakgrunnsstøy fra trafikk inngår ikke når det vurderes overskridelse av grenseverdier.

Statens vegvesen vil også i det videre anleggsarbeidet på den pågående entreprisen holde naboer orientert om støyforholdene.