Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger ut planprogram for ny kommunedelplan for ny E39 mellom Digernesskiftet og Ørskogfjellet i Ålesund kommune til offentlig ettersyn.

Arbeidet med planprogrammet ble varslet i juni 2022. Det er fram til nå arbeidet med å redusere antall alternativ som det skal lages konsekvensanalyse for. Det er jobbet mest med «ikke-prissatte fag» og resultatene er presentert i en silingsrapport. Silingsrapporten er vedlegg til planprogrammet.

Som det framgår av planprogrammet og silingsrapporten er det i alt 29 alternative løsninger som er vurdert. Det er forsøkt å se på konfliktpotensialet som hvert av alternativene har i forhold til ikke-prissatte fag og prissatte fag.

I silingen har vi valgt å anbefale at noen av alternativene ikke skal være med videre til konsekvensanalysen. På dette stadiet i planleggingen er kunnskapsnivået ikke godt nok til å kunne rangere alle alternativene fra 1 til 29 nå, men noen peker seg ut som mer negative enn andre.

En gjennomgående linje er anbefalt tatt ut, fire delstrekninger og ett kryss anbefales tatt ut. Andre linjer er valgt å gå videre med for å ha alternativ på utvalgte strekninger, til tross for at de kommer dårlig ut av hensyn til både prissatte og ikke-prissatte fag.

Vi ber om merknader til planprogrammet kommer til oss i løpet av perioden 22.12.2022 til 15.02.2023.

Merknader sendes:

eller Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Merk sendinga med «E39/E136 Digernesskiftet–Ørskogfjellet – kdp – 22/13369»

Det planlegges å ha et informasjonsmøte om planprogrammet i høringsperioden. Tidspunkt og sted vil bli annonsert på nyåret.

Kontaktpersoner i prosjektet er:

Prosjektet: Harald Inge Johnsen, , tlf. 915 12885
Planprosessen: Tone Hammer, , tlf. 941 44683
Ålesund kommune: Kjell Sandli, , tlf. 916 15177

Lenker: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal