Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Molde kommune utarbeide en områdeplan for Grandfjæra vest, og ber om innspill til arbeidet.

Høringsperioden er 09.03.2023-28.04.2023.

Ny E39/E136 Ålesund-Molde vil gi store overskudd av masser. Målsetninga med planarbeidet er å sikre grunnlag for en samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene etter plan og bygningslovens bestemmelser, og i samarbeid med Molde kommune tilrettelegge for videre utvikling av Molde sentrum.

Forslag til planprogram for arbeidet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 09.03.2023 – 28.04.2023, i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Det skal gjennomføres en konsekvensutredning av tiltaket.

Kort om planen  

Området er allerede delvis regulert til utfylling. Ny geoteknisk kunnskap viser at sedimentene er ustabile og best lar seg sikre mot utglidning med tiltak utenfor gjeldende planområde. Det legges derfor opp til omregulering av gjeldende reguleringsplan. Tiltaket skal konsekvensutredes.

Seinere detaljreguleringsplan vil avklare hvordan det utfylte området skal benyttes.

Dokument

Framdrift og frist for innspill

Innspill til forslag til planprogram og til planavgrensninga sendes innen 28.4.2023 til:

  • , eller
  • Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Innspillene merkes med «21/258307 Grandfjæra vest».

Vi ber spesielt om innspill til formålet med planarbeidet, planprosessen, behovet for utredninger og planavgrensninga.

Sammen med Molde kommune inviterer vi til åpen dag 24.03.2023 samt 30.03.2023 på Innbyggerlaben Innom, hvor vi er tilgjengelige for dialog og medvirkning om tiltaket mellom kl. 10-14.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Harald Inge Johnsen (prosjektsjef E39/E136 Ålesund-Molde, 

, 91 51 28 85

Karoline Valle (planleggingsleder E39/E136 Ålesund-Molde)

, 99 69 68 64

Hogne Frydenlund (plansaksbehandler Molde kommune)

, 48 27 96 77

Planarbeidet kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal