Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Bygdelag og gårdbrukere bidro med kunnskap om friluftsliv, bygdeliv og jordbruk i medvirkningsmøte om ny E39 Astad-Bjerkeset i Gjemnes.

Gjemnes kommune vedtok høsten 2021 et krav om ekstra medvirkning i reguleringsprosessen for E39 Astad-Bjerkeset. Statens vegvesen inviterte derfor til to ulike medvirkningsmøter mandag 28. februar.

 - Statens vegvesen og Gjemnes kommune holdt åpent informasjonsmøte 8. februar for å informere om at arbeidet med å finne en passende korridor for vegen ble satt i gang. I dialog med ordfører Knut Sjømæling så vi nå et ytterligere behov for både informasjon ut fra oss, og mulighet for dialog med gårdbrukere og bygdelag, sier Planleggingsleder Jannicke Neteland Olsen.

Målet med medvirkningsmøtene var å gi relevant informasjon, legge til rette for god dialog, og samtidig benytte anledningen til å fange opp lokalkunnskap som ikke alltid kommer frem i tilgjengelige kartinnsynsløsninger og rapporter.

Bilde av mennesker i rom, med kart på bordene
Bygdelag og gårdbrukere bidro med verdifull lokalkunnskap om friluftsliv, bygdeliv og jordbruk. Foto: Statens vegvesen

 Fokus på bygdeliv og friluftsliv

I det første møtet stilte bygdelag, folkehelsekoordinator, barns representant og oppvekstrådgiver. Statens vegvesen informerte kort om hva prosjektgruppen arbeider med nå, retningslinjer for støy i arealplanlegging og forestående geotekniske undersøkelser. Etterpå var det gruppearbeid med innhenting av lokalkunnskap om friluftsliv og bygdeliv.

Lokalkunnskap om jordbruket

I det andre møtet var gårdbrukere, jordbrukssjefen og bondelaget invitert. Statens vegvesen informerte om aktuelle løsninger for gårder med jordbruksareal som blir berørt av den nye vegen, og om forestående geotekniske undersøkelser. Også i dette møtet var det gruppearbeid, her med mål om å få mer lokalkunnskap om jordbruket.

Fikk innspill til trasevalg

I begge møtene fikk deltakerne anledning til å peke på områder eller traseer som de mente var best med tanke på bygdeliv og jordbruk. Det var stort engasjement, og øvelsen ga Statens vegvesen et bilde av mulige interessekonflikter.

Dagen etter møtet ble det gjennomført befaring med landskapsarkitekt.

Statens vegvesen arbeider for tiden med planprogram og en såkalt silingsrapport. Silingsrapporten skal dokumentere prosessen med linjesøk og vurdere og anbefale aktuelle linjer for videre detaljering og presentasjon i planprogram. Dokumentene skal etter planen legges til høring i slutten av april, samtidig som oppstart av reguleringsplanarbeid blir varslet.  

 

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
913 46 388
E-post:

Jannicke Neteland Olsen

Planleggingsleder
Telefon:
454 04 732
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal