Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

13. oktober 2022 blei kommunedelplan med konsekvensutgreiing oversendt Alver kommune.

Kartskisse som viser kommundelplan for E39 Flatøy–Eikefet
Kommundelplan for E39 Flatøy–Eikefet er oversendt Alver kommune. Illustrasjon: Statens vegvesen

Planforslaget er utarbeidd med utgangspunkt i planprogram fastsett i Lindås kommune 19.09.2017 og i Meland kommune 27.09.2017. 

Alver kommune har vært representert i prosjektgruppen for arbeidet.

E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen inngår i satsinga på utbetra og ferjefri E39, og er ein del av nasjonal transportkorridor 4 Stavanger–Bergen–Ålesund–Trondheim.

Informasjon og medverknad

Alver kommune ved utval for areal, plan og miljø skal fatte vedtak om å legge planforslaget ut på høyring og offentleg ettersyn. Tidspunktet for politisk handsaming er per no ikkje fastsett.

I høyringsperioden vil Statens vegvesen i samarbeid med Alver kommune arrangere opne folkemøte. Møta vil bli annonsert i lokale media, Alver kommune og vegvesenet sine nettstad samt Facebook.

Alternativ som vert tilrådd

Statens vegvesen tilrår kombinasjonen F3-V3-M2-A2 for vidare regulering.

  • Statens vegvesen tilrår alternativ V3 på delstrekning Vest . V3, V4 og V100 ligg nærme kvarandre når det gjeld prissette og ikkje-prissette konsekvensar. V4 og V100 har derimot fråvik frå vegnormalane som ikkje er godkjende.
  • På strekning Midt tilrår Statens vegvesen M2, då dette alternativet samla sett kjem best ut i den samfunnsøkonomiske analysen.
  • På delstrekning Aust kjem A2 best ut i konsekvensanalysen samla sett. Alternativet lar seg også etablere i to etappar, i motsetning til A3 som må byggjast i ein samanhengande etappe. I tillegg er kryss ved Ostereidet gunstig med tanke på ambisjonar for utvikling i dette området.
  • Kombinasjonen F3-V3-M2-A2 vert tilrådd for vidare planlegging.

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Flatøy-Eikefettunnelen er sendt i samsvar med Plan- og bygningslova § 4-2.

Kontaktperson i Alver kommune:

Marte Hagen Eriksrud, rådgjevar plan og analyse
E-post: marte.hagen.eriksrud@alver.kommune.no

Prosjektleder Statens vegvesen

Gunn Cecilie Omre, prosjekleiar Statens vegvesen
E-post: gunn.omre@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Vestland