I dag presenterte Statens vegvesen sin konsekvensutredning for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet for byutviklingsstyret i Kristiansand kommune.

– Vi går inn for løsning B, som innebærer veg under Gartnerløkka og over jernbanen, sier prosjektleder Asbjørn Heieraas i Statens vegvesen Region sør.

På strekningen fra Gartnerløkka til Meieriet skal ny E18/E39 planlegges som 4-felts veg med tilhørende kryss i eksisterende vegkorridor.

– Det valgte alternativ B kan regnes som et balansert kompromiss som avveier ulikhetene mellom de ulike konsekvensene på en tilfredsstillende måten, sa Heieraas til Byutviklingsstyret.

– Alternativ B er vesentlig bedre for kulturminner og kulturmiljø, samt landskapsbilde/bybilde, enn alternativ A (veg over Gartnerløkka og jernbanen), og gir samlet sett bedre konsekvens for de ikke-prissatte tema. Det valgte alternativ er også noe billigere å bygge enn alternativ C (veg under Gartnerløkka og jernbanen).

Over eller under Gartnerløkka?

De tre alternativene som Vegvesenet har utredet, følger dagens vegtrasé, og skiller først og fremst mellom hvordan de passerer Gartnerløkka og jernbanen. I alle alternativene inngår det at både dagens høybru og lavbru skal rives.
I alternativ B, som Vegvesenet går inn for, legges E18/E39 under Vestre Strandgate/rv. 9 ved Gartnerløkka, men på bru over jernbanen og nytt kryss ved Arkivet.
Det planlegges ny gang- og sykkelveg langs hele vegstrekningen. Den krysser Vestre Strandgate i undergang, mens tverrforbindelsen fra Grim-området krysset på bru ved Slottet, og får en god inngang mot sentrum. Sykkelekspressveien inn fra Vågsbygd skal bygges med høy standard og legges i et parkbelte på store deler av strekningen.
E39 skal bygges som ny 4-feltstunnel i to løp fra Kolsdalen til Meieriet, under Hannevikåsen. I
Kolsdalen vil E39 være gjennomgående veg, mens Vågsbygdveien flettes ut/inn på E39. Ved Meieriet vil E39 ligge under lokalvegnettet. Det bygges et nytt kryss ved Kartheia, hvor lokalvegene møtes i en rundkjøring over E39. Herfra er det vestrettede ramper av/på E39.

Del av større prosjekt

Strekningen Gartnerløkka-Meieriet er en del av prosjektet E39 Gartnerløkka-Breimyr, og vil være første prosjekt i utbyggingen. På Breimyr kommer E39 i framtida til å møte en ringveg rundt Kristiansand som skal avlaste E18/E39 som går gjennom byen. Utbygging av ringvegen vil slik det ser ut per i dag, komme etter at E39 Gartnerløkka-Breimyr er ferdig.

Denne løsningen går Statens vegvesen inn for på strekningen E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet.
Løsningen Statens vegvesen velger: Under Gartnerløkka og over jernbanen. Foto: Rambøll
Aktuelt for fylke(r): Agder