Det legges fram tre alternativer for ny veg mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i planprogrammet som presenteres nå.

På strekningen fra Gartnerløkka til Meieriet skal ny E39 planlegges som 4-felts veg med tilhørende kryss i eksisterende vegkorridor.

I tillegg skal det planlegges gang- og sykkelveger. Arealer som må benyttes i anleggsperioden vil inngå i planområdet.

Planprogrammet utarbeides i forkant av reguleringsplanarbeidet. Formålet med planprogrammet er å fastsette vegkorridoren og temaer som skal utredes i konsekvensutredningen.

Planområdet omfatter en strekning på 3,2 km som starter ved Baneheitunnelen og ender rett vest for rundkjøringa ved Kartheia. Planområdet har en varierende bredde der eksisterende veganlegg inngår.

Over eller under jernbanen?

De tre alternativene som Vegvesenet foreslår å utrede, følger dagens vegtrasé, og skiller først og fremst mellom hvordan de passerer Vestre strandgate og jernbanen.

Del av større prosjekt

Strekningen Gartnerløkka-Meieriet er en del av prosjektet E39 Gartnerløkka-Breimyr, og vil være første prosjekt i utbyggingen. På Breimyr kommer E39 i framtida til å møte en ringveg rundt Kristiansand som skal avlaste dagens E18/E39 som går gjennom byen. Utbygging av ringvegen vil komme etter at E39 Gartnerløkka-Breimyr er ferdig.

Firefelts tunnel gjennom Hanneviktoppen

E39 skal bygges som ny 4-feltstunnel i to løp fra Kolsdalen til Meieriet, under Hanneviktoppen. I Kolsdalen vil E39 være gjennomgående veg, mens Vågsbygdvegen flettes ut/inn på E39.

Ved Meieriet vil E39 krysse over eller under lokalvegnettet. Det bygges et nytt halvt toplankryss ved Kartheia, hvor lokalvegene møtes i en rundkjøring over/under E39. Herfra er det ramper av/på E39 på vestsiden av krysset.

Kryssene i Kolsdalen og ved Kartheia er halvkryss, og til sammen utgjør de et fullverdig kryss med alle svingebevegelser.

Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken skal ikke hindres av annen trafikk. Behov for - og utstrekning av kollektivfelt vil bli utredet.

E39 fra Gartnerløkka til Meieriet er en flaskehals på hovedvegnettet gjennom Sørlandet. Foto: Kjell Inge Søreide
Aktuelt for fylke(r): Agder