Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Dagens vegsystem på Gartnerløkka lider av følgefeil fra de tidligste tider. Mange kaller området en «gordisk knute» som fører til køer og forsinkelser.

Denne kronikken ble sendt ut til mediene 02.03.2021 kl.18.25

Vegsystemet er sårbart i en beredskapssituasjon og passer dårlig i en by. Det har også dårlige forhold for gående og syklende. Ikke er det miljøvennlig, ei heller samfunnsøkonomisk. For hvert år med økende trafikk blir dagens vegsystem dårligere og dårligere. Derfor må Gartnerløkka - Kolsdalen bygges nå.

Uavhengig av Ytre ringveg

Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er planlagt og regulert parallelt med tilgrensede arealer og aktiviteter som ferjehavn, jernbanestasjon, bussterminal, byutvikling på arealer til Bane NOR (Quadrum), ny Havnegate og Vestre Strandgate som sentral kollektivgate.

Statens vegvesen har planlagt både prosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen og prosjektet Ytre ringveg rundt Kristiansand. Nye Veier AS har fått oppdraget med å regulere og bygge Ytre ringveg. Den er et landevegsprosjekt med stor andel tunnel, mens Gartnerløkka - Kolsdalen er et by-prosjekt med helt spesielle utfordringer i gjennomføringsfasen.

Begge prosjekt bør bygges for raskest mulig å løse helheten i trafikksystemet i og rundt Kristiansand. Selv om Ytre ringveg skulle bygges før Gartnerløkka - Kolsdalen så ville største delen av problemene sentralt i byen forbli uløst.

Nytten av by-prosjekt og landevegs-prosjekt kan ikke sammenliknes. Det som gir størst nytte er økt antall biler, økt kjørehastighet og redusert kjøretid, noe som gir gunstig nytteverdi resultat i favør landevegsprosjekter.

Porten til Europa

E39 kommer fra Europa og via Gartnerløkka - Kolsdalen inn i Norge. I dag er det rundt 45000 kjøretøy i døgnet på strekningen. Når Ytre ringveg åpnes vil omtrent en tredjedel av trafikken bli overført dit.

Gartnerløkka - Kolsdalen skal gi gode kollektivløsninger og gode sykkelveger og overføre godstransport fra bil til tog. Vegen skal ha lav kjørehastighet med god avvikling for redusert CO2-utslipp. Miljøgevinst og helsegevinst er vanskelig å beregne inn i samfunnsnytten for et vegprosjekt.

Det foregår byutvikling med sentrale og viktige arbeidsplasser langs vegprosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen. Vegprosjektet skal være fremtidsrettet og løse helheten i trafikksystemet for alle trafikantgrupper. Alle prosjektkostnadene er knyttet til veger og infrastruktur, og ikke til annen byutvikling.

Stor samfunnsnytte

Vegprosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen har stor nytte for Kristiansands-regionen. For å ivareta hensikt og mål med prosjektet, skal Statens vegvesen bygge følgende:

 • Ny E18 og ny E39 med god fremkommelighet
 • God avvikling for kollektivtrafikken og legge til rette for vekst i kollektivtilbudet
 • Planskilt kryss på Gartnerløkka med kobling mot rv. 9 og Vestre Strandgate
 • Planskilt kryss ved Arkivet med adkomst til Havnegata og egen adkomst til ferjeterminalen
 • Ny Havnegate fra kryss ved Arkivet. Fordele biltrafikk i Havnegata slik at Vestre Strandgate avlastes og kan prioriteres for buss
 • Nytt spor for jernbaneforbindelse til konteinerhavna
 • Jernbanespor for godsomlasting båt/tog
 • Veganlegg i henhold til BaneNORs sporplan for bygging av Kristiansand jernbanestasjon
 • Sykkelekspressveg retning øst-vest
 • Gang- og sykkelveger nord-syd
 • Et anlegg som tar hensyn til klima og miljø i både anleggsfase og driftsfase
 • Legge til rette for annen byutvikling

Prosjektet skal finansieres med ca. 40% statlig tilskudd og 60% med bompenger.

Kostnadsbesparelser

I 2020 gjorde Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet en uavhengig kvalitetssikring (KS2) av prosjektet der alle elementer ble gjennomgått. KS2-konsulenten konkluderte at prosjektet kan gjennomføres slik det er beskrevet, trolig med noe lavere kostnad og med en nedbetaling med bompenger på 10-12 år.

En «Kommunal arbeidsgruppe» bestilt av bystyret i Kristiansand jobbet parallelt med KS2-prosessen for å se på mulig optimalisering, forenkling og kutt i prosjektet. Gruppens arbeid resulterte i mange gode forslag som er innarbeidet i prosjektet med kostnadsbesparelser.

Den største besparelsen er mindre arealbeslag på ferjeterminalen med tilsvarende reduserte kostnader.

Godt samarbeid, god medvirkning og åpne prosesser

Dette prosjektet løser mye mer enn bare en vegstrekning fra Gartnerløkka til Kolsdalen.

For Statens vegvesen og våre mange utbyggingsprosjekter er det viktig å bidra til godt samarbeid, god medvirkning og åpne prosesser i samfunnet.

Å bygge veganlegg i sentrale bystrøk er en vanskelig og krevende oppgave. Statens vegvesen har vist tidligere at slike oppgaver klarer vi å løse på en god måte.

Det skal vi gjøre denne gangen også.

Dette prosjektet løser mye mer enn bare en vegstrekning fra Gartnerløkka til Kolsdalen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder