Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Med utlysning av hovedkontrakten har prosjektet nådd en stor og viktig milepæl.

Kontrakten som nå lyses ut omfatter bygging av ny firefelts E18/E39 over en lengde på cirka 1,4 km med to nye planskilte kryss, et mot rv. 9 og Vestre Strandgate og et mot ferjeterminalen og ny Havnegate.

Dagens veg har en årsdøgntrafikk på om lag 40 000 kjøretøyer. Det er problemer med forsinkelser i rushtidene for trafikken både trafikken til og fra ferjene og for trafikk på gjennomgående E18/E39. Det er også problemer med økt trafikk i bygatene.

Spennende og utfordrende oppgaver

Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua fra 1980 (også kalt høybrua) som har en lengde på om lag 680 meter samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

- Entreprenøren som får oppdraget vil få en spennende og utfordrende oppgave med bygging av et helt nytt trafikksystem midt i hjertet av Kristiansand sentrum med stor gjennomgangstrafikk langs E18/E39 og nærhet til både buss-, ferje- og togterminal, sier Jan Helge Egeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Hovedarbeidene består blant annet av bygging av flere konstruksjoner, veg og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som en opsjon tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn hvor ferjeterminalen utvides.

Pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser

Statens vegvesen har som mål å halvere sine klimagassutslipp frem mot 2030 og prosjektet er et av fem pilotprosjekter i etaten for en fossilfri anleggsplass. Dette innebærer begrensning av fossilt drivstoff på anleggsplassen gjennom bruk av utslippsfrie løsninger for anleggsdrift og transport slik at klimagassutslippet reduseres. Kontraktsarbeidenes totale klimagassutslipp vektlegges ellers i tilbudsfasen ved tildeling av kontrakten og deretter i gjennomføringsfasen hvor det gis bonus for løsningsvalg som reduserer klimagassutslippene ut over det leverandøren har lagt inn i sitt tilbud.

Utlyses som totalentreprise

Hovedkontrakten er en totalentreprise med forhandlinger hvor entreprenøren som velges får ansvaret for prosjektering og bygging av det nye veganlegget. Statens vegvesen vil innen oppstarten av arbeidene ha gjennomført åtte forberedende entrepriser for å tilrettelegge forholdene best mulig for hovedkontrakten.  

Kontraktsarbeidene som nå er lyst ut har et prisestimat i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner.

Første fase etter utlysning av kontrakten vil være en prekvalifisering der tre tilbydere velges ut og får anledning til å delta i tilbudskonkurransen for oppdraget. Fristen for å melde sin interesse for deltakelse er satt til 30. juni. Tilbudsfasen med to forhandlingsrunder planlegges gjennomført fra og med høsten i år med en varighet på cirka 9 måneder slik at en kontrakt kan inngås sommeren 2023. Varighet av kontrakten vil bli tema i forhandlingene med leverandørene, men antas å bli cirka 5 år med en ferdigstillelse i 2028.

Statens vegvesen vil honorere tilbydere som ikke vinner frem i konkurransen med en økonomisk kompensasjon for kostnader forbundet med tilbudsgivingen. Med dette håper man å stimulere til økt interesse omkring deltakelse i tilbudskonkurransen.

Illustrasjon av gang- og sykkelveg ved Arkivet/Samsen Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll
Aktuelt for fylke(r): Agder