Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er god fremdrift på prosjektet og arbeidene går som planlagt.

For tiden er det tre entrepriser som er i gang og en som starter opp i februar:

Entreprise 1 – arbeid nærmer seg gjennomført

Entreprisen omfatter omlegging av rør og ledninger, overvannsledning og trekkerør for fiber og strøm i området rundt Havnegata (ved Color Line).

  • I løpet av januar har entreprenøren gjort ferdig overvannsgrøfta som går fra innkjøringen til havna og ut til sjøen. På tross av mange uforutsette fundamenter og konstruksjoner i grunnen gikk arbeidet raskere enn planlagt. Nå gjenstår kun asfalteringen på havna før entreprise 1 er avsluttet. Asfalteringen utføres i slutten av uke 5

Entreprise 2 – arbeid pågår

Denne entreprisen startet opp i januar i år og har nå fått rigget seg på plass og startet opp på flere fronter. I februar vil følgende arbeider starte:

  • Omlegging av Havnebakken: Havnebakken legges om for å kunne gjøre plass til fremtidig pressgrop
  • Grøftegraving i Banehaven: Det skal legges overvann-, spillvann- og trykkvannsledning. I tillegg skal det legges høyspentkabel samt tele/fiber. Arbeidene starter innerst i Banehaven og går utover mot Nybyen
  • Klargjøring Quadrum: Det jobbes med å gjøre området mellom Quadrum og Vesterbrua klart for spunting. Spuntingen skal etter planen starte i mars

Entreprise 6 – arbeid pågår

Entreprisen omfatter riving av bensinstasjonen på Gartnerløkka (tidligere Shell stasjon) og kontorbygget på KMV-tomten (Kristiansand mekaniske verksted).

  • Riving av Shell bygget er gjennomført. Fjerning av installasjoner m.m. innvendig fra KMV-bygget er også gjennomført og da gjenstår riving av resten av bygget, det vil si selve betongkonstruksjonen. Dette arbeidet starter uke 5 og frist for ferdigstillelse av hele denne entreprisen er 31. mars 2022

Entreprise 4 – arbeidet starter i februar

Entreprisen omfatter utfylling i sjøen ved hjelp av lekter i forlengelsen av fergekaia. Dette gjøres for å stabilisere grunnen i og rundt havneområdene. I tillegg skal landarealet lengst vest ved KMV bygget utvides for å forlenge dagens biloppstillingsplasser, og for å etablere ny veg til og fra ferjeterminalen. Massene skal hentes og leveres fra pågående vegarbeid med ny E39 vest for Kristiansand.

Informasjonsmøter

I februar arrangerer Statens vegvesen to informasjonsmøter. Et møte for Frobusdalen og Banehaven og et for Møllevannsveien, Duekniben og Bellevue. De det gjelder har fått informasjon om dette via brev og/eller SMS.

Trafikkomlegginger

I februar blir det flere omlegginger:

  • Gang- og sykkelvegen ved nedkjøring til KMV-bygget (gangfelt ved Arkivet). Omleggingen innebærer at gang- og sykkelvegen legges ut i en sving for å krysse adkomstvegen lenger inne på denne. Dette gjøres fordi det skal foregå mye massetransport ned adkomstvegen, og det er et viktig tiltak for å unngå farlige situasjoner der syklistene kommer i blindsona til de store kjøretøyene. Vi ber alle trafikanter utvise stor aktsomhet i perioder der slike trafikkomlegginger er gjeldende.
  • I Havnebakken vil det skje en trafikkomlegging i midten av februar. Det vil være ett åpent kjørefelt i hver retning. Når bakken er ferdig utvidet i uke 9 vil trafikkmønsteret bli som før.
  • Ved Banehaven er vegen innsnevret i området der det graves grøft

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt støyende arbeider utover normal arbeidstid i februar.

Nattarbeider

Det er ikke planlagt nattarbeider i februar.

Riving av KMV-bygget.
Riving av KMV-bygget.
Aktuelt for fylke(r): Agder