Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Flere entrepriser er nå ferdigstilt, mens andre går mot snarlig ferdigstillelse. Les mer om det i statusoppdateringen for februar 2023.

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Arbeidene i denne entreprisen går nå mot ferdigstillelse. Nå gjenstår kun noe arbeid med tekniske bygg, noe rørmontasje i det tekniske rommet (kulvert), siste rest av tilbakefylling av masser i Quadrum, samt å legge tilbake gang- og sykkelveg ved tidligere Shellstasjonen til den opprinnelige traseen.

Planlagt ferdigstillelse er 15. mars. Noen mindre arbeider som asfaltering vil dog måtte vente til etter ferdigstillelsesdato, dette for å oppnå et bedre resultat på asfalteringen enn det man får i vintermånedene.  

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Det arbeides fortsatt for fullt på havna, både i og utenfor terminalen. Det er ikke uproblematisk å arbeide på Havna, da det er fjell, gamle rester av konstruksjoner fra Kristiansand Mekaniske verksted og ikke minst kabler og ledninger hvor man ikke kjenner eieren. Det har også dukket opp en del fjell langs den gamle dokka, midt i traséen for kommende fjernvarme.  

Det jobbes i disse dager for fult med å legge og sveise fjernvarmerør. I løpet av februar vil vi ferdigstille fasene det nå arbeides med inne på terminalområdet, før det settes i gang på nye faser inne på terminalen.

Når det gjelder arbeidene i Møllevannsveien pågår fortsatt klargjøring for boring av foringsrør for fjernvarme, høyspentkabler og fiber. Borregropen er nå ferdig sprengt, og klar for platestøp. Betongplate støpes i bunnen av gropa for at borerigg skal kunne stå støtt slik at boreretningen ikke endres underveis i boringsprosessen.

Det vil i løpet av februar bli bygget en midlertidig veg forbi boregropen i Møllevannsveien, da Statnett planlegger å kjøre spesialtransport av en stor trafo som skal til Støleheia. Transport av denne kan grunnet dens vekt (390tonn) og lengde (82meter) kun gå via Møllevannsveien. Denne vegen vil legges inn på parkeringen for Samsen. Vi vil komme med mer detaljert informasjon om hvordan denne vil legges om og hvem omleggingen vil påvirke.

trafo midlertidig veg
Området i Møllevannsveien ved Samsen kulturhus der det skal etableres en midlertidig veg for Statnets trafotransport til Støleheia. Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Denne entreprisen er nå ferdigstilt.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

Denne entreprisen er nå ferdigstilt.

Entreprise 7 - Møllevannsbekken

Betongelementene som skal brukes til denne jobben er nå i produksjonsfase ved Element sør AS sin fabrikk i Søgne. Noen av de er klare og ligger på stedet i havna der de etter hvert skal bli montert.

betongelementer
Betongelementene som skal brukes i Entreprise 7-Møllevannsbekken. Foto: Statens vegvesen/Sveinung Haugerudbråten

Trafikkomlegginger

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Gang- og sykkelvegen forbi gamle Shelltomta på Gartnerløkka legges tilbake til opprinnelig trasé første uken i februar.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Det vil i løpet av februar bli bygget en midlertidig veg for Statnets trafotransport til Støleheia. Dette vil periodevis gi noen begrensninger med hensyn på parkering av bil for de som skal besøke Samsen. Man må også påregne periodevis manuell dirigering av gående og syklende forbi interimsvegen.

Entreprise 7 - Møllevannsbekken

Ingen trafikkomlegginger i februar.

Støyende arbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Ingen støyende arbeider i februar.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Arbeideidene med klargjøring for boring, samt boring i Møllevannsveien vil tidvis kunne oppleves som støyende.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Ingen trafikkomlegginger i februar.

Nattarbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Ingen nattarbeider i februar.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen nattarbeider i februar.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Ingen nattarbeider i februar.

havna
Det arbeides fortsatt for fullt på havna, både i og utenfor terminalen. Foto: Statens vegvesen/Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder