Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Entreprise 1 nærmer seg ferdigstillelse. Entreprise 2 starter opp i januar. Rivning av Shell-stasjonen og KMV-bygget er også planlagt å starte i januar.

Entreprise 1 som utføres av Holbæk-Anlegg AS omfatter i hovedsak å legge overvannsrør (ø1400mm) fra kaifront og over kaiområdet. Entreprisen er planlagt ferdigstilt innen 18. februar.

Entreprise 2 starter opp i januar og vil bli utført med TT Anlegg AS som hovedentreprenør. Formålet med omleggingen er å rydde opp i infrastrukturen som ligger under bakken i området før hovedentreprisen i prosjekt «E39 Gartnerløkka-Kolsdalen» starter.

Mer informasjon om rivning av Shell-stasjonen på Gartnerløkka og KMV bygget kommer etter at kontrakten med utførende entreprenør er inngått etter planen første uken i januar. Riveperioden er planlagt å vare frem til 31. mars for begge bygg.

Mer informasjon om Entreprise 2

Omleggingen i Entreprise 2 innebærer blant annet å samle fjernvarmerør, spillvannsrør, trykkvannsrør, overvannsrør, samt lavspent, høyspent og fiber i egen trasé.

Traséen som bygges i denne entreprisen vil gå fra havna, forbi Quadrum og bort til Vestre strandgate, samt over Gartnerløkka til Banehaven, se skisse under.

Traséen som bygges
Traséen som bygges i denne entreprisen vil gå fra havna, forbi Quadrum og bort til Vestre strandgate, samt over Gartnerløkka til Banehaven.

For å kunne anlegge traséen må rørene presses under jernbanen og rundkjøringen på Gartnerløkka. Gjennom Quadrum har vi valgt å legge rørene i en 170 meter lang teknisk kulvert (teknisk tunnel). Vi har valgt teknisk tunnel fremfor tradisjonell grøftegraving da ferdig utbygd område vil bli trangt å grave på dersom lekkasjer på rørene eller liknende skulle oppstå. Med den tekniske tunnelen vil tilsyn og reparasjoner kunne utføres langt enklere.

Arbeidene som skal gjøres krever dype byggegroper. Siden vi har begrenset med plass skal disse spuntes. Spunting er i utgangspunktet svært støyende arbeid. For å unngå den verste støyen har vi valgt å benytte spuntmetode som er svært støysvak, som hovedmetode. Konvensjonell spuntmetode vil kun nyttes på enkelte punkter hvor den støysvake spuntmetoden ikke lar seg gjøre. 

Det er ikke til å unngå at en del av trærne på Gartnerløkka må felles når mottaksgrop for rørpressing under krysset skal etableres. Det vil bli plantet nye trær mot slutten av anleggsperioden.

Informasjon til nærmeste naboer

I forbindelse med de ovennevnte arbeidene kan det det komme en del støy for nærmeste naboer. Dette gjelder primært i områdene Frobusdalen og Banehaven. Derfor har Statens vegvesen informert velforeningens styre om at vi planlegger et omfattende informasjonsopplegg for å tilrettelegge så godt som mulig for en god avvikling av prosjektet for alle parter.

Dette er et utdrag fra brevet som er sendt velforeningen:

Statens vegvesen ønsker å holde et informasjonsmøte for alle grunneiere og beboere i Frobusdalen og Banehaven så fort det lar seg gjøre. Dersom gjeldende retningslinjer for smittevern tillater det, håper vi at det blir mulig å holde et fysisk møte i siste halvdel av januar 2022. Vi vil sende ut en invitasjon i brev til alle hjemmelshavere så fort vi ser det er mulig med fysisk møte. Dersom vi ser at det blir lenge før vi kan avholde fysisk møte, vil vi kalle inn til digitalt møte. Det kan også være aktuelt med et møte med velforeningens styre, gi beskjed om dere ønsker dette.

I møtet ønsker vi å informere om følgende:

  • Generelt om hva som skal bygges i prosjektet
  • Arbeider som startes opp nå i vinter: Riving av Shell-stasjonen på Gartnerløkka og bygging av kulvert for teknisk infrastruktur. Begge disse arbeidene vil kunne gi støy og rystelser
  • Framdrift for anleggsarbeider i resten av prosjektet og støy i anleggsperioden
  • Hvordan vil Statens vegvesen begrense støyulempene
  • Mindre endring av reguleringsplanen med blant annet endret trase for gang- og sykkelveger samt endret plassering av støyskjermer. Kommunen vil sende reguleringsendringen på høring til alle hjemmelshavere, trolig i januar.
  • Statens vegvesen arbeider nå med en ny støyberegning. Vi vil orientere om denne i møtet.
  • Husregistreringer og rystelser. Statens vegvesen har engasjert Norconsult til å gjøre registreringer i alle boligene. Boligeierne vil få brev om dette snart.
  • Alternativer for god informasjon og kommunikasjon. (Digitale løsninger, mm)
  • Videre kontakt framover med beboere og velforeningen

Trafikkomlegginger

Det er planlagt omlegging av havnegata i januar. 

Støyende arbeider

Det kan komme støyende arbeider i januar i forbindelse med riving av Shell-stasjonen og KMV- bygget. Spuntarbeidene starter opp i februar, deler av disse vil som nevnt oppleves som støyende.

Nattarbeid

Det er ikke planlagt nattarbeid i januar.

E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen
E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen
Aktuelt for fylke(r): Agder