Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene i april har gått som planlagt og i mai blir det stort sett videreføring av disse.

Entreprise 2 – omlegging av infrastruktur

Spuntarbeidene på Quadrum er godt i gang og 30-40% av spunten er nå satt. Vibro-metoden for spunting er brukt i noe større grad enn planlagt, grunnet harde masser som vanskeliggjør spuntingen. Spuntingen på Quadrum vil fortsette også i mai. Det ble i slutten av april montert ei midlertidig bru som muliggjør interntrafikk på Quadrum selv under utgraving av spuntgrop og støping av teknisk kulvert under denne brua.

Arbeidene i Banehaven skrider fortsatt frem og det er nå gravd grøft helt frem til Fjellgata 10.  Spuntarbeider i Banehaven vil etter planen starte i løpet av uke 19 og dette arbeidet er i sin helhet planlagt utført med hydraulisk presse (silent piler) som skal være betydelig mer stille enn vibro-metoden. Det vil ble sendt ut en påminnelse om dette arbeidet via SMS til nærmeste naboer.

Entreprise 4 - Fylling i havnebassenget

Arbeidene pågår nå for fullt. Det er fylt ut omlag 25 000 m3 med sprengstein til nå. Totalt skal det fylles omlag 300 000 m3 med stein ulike steder inne i havnebassenget. Lekteren er normalt i arbeid mandag til torsdag. For øvrig kjøres det stein ned til deponiet hver uke mandag - lørdag.

Støyende arbeider

Entreprise 2:  Spuntarbeidene fortsetter og det må påregnes noe støy i den forbindelse, i korte perioder vil støyen kunne oppleves som intens.

Entreprise 4: I en periode  har det allerede pågått knusing av stein nede på deponiet vårt. Dette forårsaker noe støy i nærmeste området, men virker ikke å være forstyrrende for omkringliggende bebyggelse. For å unngå for mye støv vanner vi direkte i selve knuseverket. I tillegg vannes det på kjørebanen/deponiet der lastebilene snur og tipper, og der hjullasteren arbeider.

Pr. i dag er det to gravemaskiner, en hjullaster, et knuseverk, og en lekter i arbeid i området. I tillegg kjøres det inn stein med 6-8 lastebiler pr. time fra Grauthelleren.

Nattarbeider

Det er en viss sannsynlighet for at noe arbeid gjenstår i Vestre Strandgate mot påkjøringsrampen til E18. Hvis det blir nødvendig med nattarbeid som medfører støy vil de nærmeste naboer få en SMS-varsling om dette.

Trafikkavvikling

Entreprise 2: Omlagte gang- og sykkelveger i området fungerer tilfredsstillende og vil bli stående slik også en stund fremover.

Redusert fremkommelighet og stengninger i Vestre Strandgate har også blitt gjennomført uten større ulemper for trafikantene.

I mai (uke 19-20) skal trafikken på rv. 9 i korte perioder stanses i retning sentrum, grunnet spunting i Banehaven.

Entreprise 4: Det er gjort en mindre omlegging av gang og sykkelvegen i krysset Vesterveien ved Arkivet og ned til deponiet. Denne har fungert helt etter planen og blir slik den er nå også en stund fremover.

Elektrisk 8-tonns gravemaskin i arbeid ved Banehaven.
Aktuelt for fylke(r): Agder