Arbeidene i alle de forberedende entreprisene er nå ferdige. Forventet anleggsoppstart for hovedentreprisen er i 2024.

Arbeidene i alle de forberedende entreprisene er nå ferdige, men det  foregår fortsatt noe arbeider som ikke er styrt av Statens vegvesen innenfor det regulerte området. Dette er for eksempel trekking av høyspentkabler i trekkerørene Statens vegvesen har lagt ned. Innenfor området er det gravd opp trekkegroper som det jobbes fra.

Tidligere i oktober ble det klart at Statens vegvesen har innstilt EIFFAGE Gènie Civil til hovedkontrakten for bygging av ny E18/E39 mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand.

Tildelingen av kontrakten innebærer at EIFFAGE Gènie Civil skal prosjektere og bygge ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 km med to nye planskilte kryss. Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veger med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som opsjoner tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye ferjeterminalen.

Forventet anleggsoppstart for vegbyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029.

gk
Nå er ale forberedende entrepriser avsluttet. Foto: Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder