Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Oppstart av sprengningsarbeid i Duekniben og fortsatt fylling i havnebassenget samt omlegging av infrastruktur.

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

I østre del av den tekniske kulverten er gulvet nå støpt og bygging av vegger er tilnærmet ferdig. I vestre ende er montering av rør igangsatt. Arbeid med å støpe gulv i vestre del av kulverten er satt i gang og bygging av vegger vil starte inneværende måned.

For å få lagt kabler og ledninger fra byen og bort mot havneområdet må vi krysse jernbanen. Grunnet togtrafikken er det ikke mulig å grave på tvers av jernbanen, derfor gjør vi dette ved å presse rør og tunnelere under jernbanen.

tunnelering
Overvannsrør under jernbanen ble tunnelert ferdig i sommer. Foto: Statens vegvesen

Rundkjøringen i Gartnerløkka er et av Kristiansands viktigste trafikale knutepunkt. Vår rørtrasé må gå rett gjennom dette knutepunktet og derfor har vi også her planlagt å presse rør/tunnelere for unngå å skape ulemper for trafikken.

illustrasjon tunnelering
Illustrasjon av metoden tunnelering. Foto:Olimb Anlegg

Ved Banehaven ble trasé for elektro og telefoni ferdigstilt før sommeren, mens arbeidet med vann og avløp er i gang nå og vil pågå de neste måneder.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Vi fortsetter å fylle i sjøen utenfor terminal vest, altså nærmest tankanlegget til Circle K. Her skal det fylles totalt 160 000 m3 med stein, til nå er det fylt omlag 85 000 m3 på dette stedet. Mye av fyllingen kan utføres direkte fra land og forventet oppstart med landfyllingen er i uke 36.

Videre fremover skal det også fylles inne ved Hampa. Dette arbeidet starter også i uke 36. Lekteren kjører da fra deponiet og over til Hampa, så det blir da noe lengre transport enn det som er gjort frem til nå. Arbeidet ved Hampa forventes å gjøres i løpet av en eller to uker.

Det skal knuses noe mer stein og knuseverket skal snart i gang igjen.

Entreprise 5 - Sprenging Duekniben

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Holbæk Anlegg AS i forberedende entreprise 5. Om lag 35.000  kubikk skal sprenges ved Duekniben i området mellom E39 og den kommunale vegen nede ved sjøen. Entreprenør har allerede startet å rigge seg til og vil gjennomføre hogst og graving av jordmaser i august. I september vil det først bli sprengt noen mindre salver for å bedre atkomst, deretter blir det boret en ca. 15 meter lang rørvegg i stål for å sikre en skråning. Når dette er utført starter de store sprengningsarbeidene med boring og etter hvert selve sprengningene. Steinmassene skal leveres til naboområdet i havna og brukes til fylling i havna, som utføres i forberedende entreprise 4.

Støyende arbeider

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Knusing av stein. Fylling fra land med gravemaskin og hjullaster.

Entreprise 5 - Sprenging Duekniben

Boring, sprenging og lasting av steinmasser vil medføre støy. Selve sprengningene vil bli varslet til berørte naboer. 

Nattarbeider

Entreprise 5 - Sprenging Duekniben

Det vil kunne forekomme sprengningsarbeid om natten. Dette vil det bli informert om i god tid og til de som kan antas å bli påvirket.

Trafikkavvikling

Entreprise 5 - Sprenging Duekniben

E18/E39 med tilhørende gang- og sykkelveg, blir stengt i ca. 5 minutter under selve sprengingene. Dette skjer på tidspunkter av dag/kveld der trafikkmengden er lavest slik at sannsynligheten for kø minimeres. Den kommunale vegen nede ved sjøen (Vesterveien) kan bli stengt i inntil 15 minutter ved sprengningene.

Aktuelt for fylke(r): Agder