Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Alle arbeider i februar har gått som planlagt. Nedenfor kan du lese om de arbeidene som er planlagt utført i mars.

Entreprise 2 (omlegging av infrastruktur) - arbeid pågår

Havnebakken: Havnebakken vil legges om i månedsskiftet mars/april. Fortauet som nå er stengt vil bli åpnet igjen når vegen er ferdig lagt om.

Banehaven: Arbeidet langs gata fortsetter, og det vil være noe redusert fremkommelighet. Graving av spuntgropa her berører de gamle alletrærne. Det er ikke til å unngå at noen trær må felles. Dette er trær som står i tilknytning til selve spuntgropa. Noen av disse trærne er i dårlig forfatning fra før og bør uansett felles av sikkerhetsgrunner. Statens vegvesen har et mål om å bevare flest mulig av trærne. Det vil komme mer informasjon om dette her på prosjektets nettside.

Gang- og sykkelveg langs Vesterveien (tidligere Shell-stasjonen): Grunnet plasskrevende spuntarbeider i dette området må gang- og sykkelvegen til og fra sentrum midlertidig legges om over området der Shell-stasjonen var plassert før den ble revet ned. Omleggingen vil foregå i løpet av ukene 12 og 13. Se skisse nedenfor:

Den grønne streken viser ny trasé som skal være i bruk i løpet av ukene 12 og 13. Den røde streken markerer dagens trasé og den vil være stengt i samme perioden.

Gang og sykkelveg, undergang under Vestre Strandgate: Grunnet nærgående spuntarbeider er det besluttet å forlenge kulvert med lett tak for å beskytte trafikanter mot sprut m.m.

Entreprise 6 (riving av Shell og KMV-bygget) - fullført

Entreprisen omfatter riving av bensinstasjonen på Gartnerløkka (tidligere Shell stasjon) og kontorbygget på KMV-tomten (Kristiansand mekaniske verksted).

Riving av Shell-bygget og KMV-bygget er nå gjennomført- før planlagt tidsfrist.

Entreprise 4 (utfylling i sjøen med lekter) - arbeidet starter uke 9

Entreprisen omfatter utfylling i sjøen ved hjelp av lekter i forlengelsen av fergekaia. Dette gjøres for å stabilisere grunnen i og rundt havneområdene. I tillegg skal landarealet lengst vest ved KMV bygget utvides for å forlenge dagens biloppstillingsplasser, og for å etablere ny veg til og fra ferjeterminalen. Massene skal hentes og leveres fra pågående vegarbeid med ny E39 vest for Kristiansand.

Planlagt oppstart med lektertransport og fylling i sjø er i uke 9. I første omgang er det fylling med sand langs terminal øst, det vil si i sjøen langs og utenfor dagens biloppstillingsplasser på ferjekaia. Dette arbeidet skal etter planen ikke medføre nevneverdig støy for området rundt.

Støyende arbeider

Spuntarbeidene starter opp i midten av mars, deler av disse arbeidene kan noen oppleve som støyende. Nærmeste naboer vil bli varslet om dette via SMS.

Nattarbeider

Det blir noe nattarbeid i forbindelse med trafikkomlegginger rundt Gartnerløkka. Nærmeste naboer vil bli varslet om dette via SMS.

Trafikkavvikling

Det vil være redusert fremkommelighet rundt Gartnerløkka i løpet av noen netter i mars.

Informasjon og kommunikasjon

I februar arrangerte Statens vegvesen to informasjonsmøter, les mer om det her. Et møte for Frobusdalen og Banehaven og et for Møllevannsveien, Duekniben og Bellevue. De naboene som møtene var aktuelle for, ble informert via brev og/eller SMS. Videre kommunikasjon skal foregå hovedsakelig via SMS og prosjektmedarbeidere vil selvsagt være tilgjengelige også på e-post og telefon.

Aktuelt for fylke(r): Agder