Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene i september har gått som planlagt. Nedenfor kan du lese om de arbeidene som er planlagt utført i oktober.

Generelt om arbeidene

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

For tiden pågår det støping av vegger og tak på kulverten i Quadrum. Det skal fylles sand rundt kulverten og dette arbeidet pågår også nå. På grunn av at kulverten ligger såpass dypt i terrenget har det vært en stor jobb med å spunte for å holde på massene. Denne spunten må fjernes igjen etter hvert som vi får fylt sand tilbake rundt kulverten. Dette arbeidet er ikke planlagt utført før  november måned.

Fjerning av spunten vil medføre en del støy og dette kommer vi til å varsle om tidsnok via SMS til nærmeste naboer.

Mikrotunnelering og pressing av rør under rundkjøringen i Gartnerløkka har gått etter planen og ble ferdig i september. Nå gjenstår det å fylle de pressede rørene med innhold (trekkerør).

Pressing av rør foregår fortsatt under jernbanen, det vll si fra gropa ved havnebakken under jernbanen og videre til Quadrum. Arbeidene med pressing vil bli ferdig i løpet av oktober. Mikrotunneleringsarbeidet før pressing av rør ble ferdig i august.

Omlegging av infrastruktur ved Quadrum, september 2022. Foto: Statens vegvesen
Omlegging av infrastruktur ved Quadrum, september 2022. Foto: Statens vegvesen

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Vi har nå startet med å fylle fra land og ut i sjøen utenfor terminal vest, nærmest tankanlegget til Circle K. Det betyr økt tempo i fyllingsarbeidene fordi man da ikke er avhengig av lekteren. Ved terminal vest skal det fylles totalt ca. 160.000 m3 med stein. Mye av fyllingsarbeidet er allerede utført med lekteren. Fyllingen som utføres fra land skal til slutt være en del av utvidelsen av landarealet.  

Det pågår også fylling inne i havnebassenget ved Hampa. Dette pågår nå og er i sluttfasen. Lekteren kjører da fra deponiet og over til Hampa. Arbeidet ved Hampa forventes å være ferdig innen oktober. 

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

I oktober fortsetter arbeidene med sprenging av fjell ved Duekniben. Etter at mindre sprenginger er utført i september blir det nå oppstart for de større sprengningene. Disse vil bli utført både på dagtid og på nattestid. Steinmassene skal leveres til naboområdet i havna og brukes til fylling i havna, som utføres i forberedende entreprise 4.

Trafikkomlegginger

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Det vil være enkelte trafikkomlegginger i løpet av oktober, for oppdatert informasjon sjekk vår  Facebookside:  www.facebook.com/E18Kristiansand

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i denne perioden.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

I løpet av oktober og november vil E18/E39 gjennom Kristiansand sentrum, med tilhørende gang- og sykkelveg, bli stengt i perioder på inntil 5 minutter under selve sprengingene. Dette skjer på forskjellige tidspunkter av døgnet der trafikkmengden statistisk er lavest slik at kødannelsen forhåpentligvis blir lavest mulig. Den kommunale vegen nede ved sjøen (Vesterveien) kan bli stengt i inntil 15 minutter ved sprengningene. For oppdatert informasjon sjekk vår  Facebookside:  www.facebook.com/E18Kristiansand

Støyende arbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i denne perioden.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det kan komme noe støy i forbindelse med knusing av stein i knuseverk, fylling fra land med gravemaskin og lasting av stein på lekter. Alt dette foregår på dagtid.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

Boring, sprenging og lasting av steinmasser vil medføre støy. Selve sprengningene vil bli varslet til berørte naboer som har abonnert på en SMS-tjeneste levert av utførende entreprenør.

Nattarbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt nattarbeider i denne perioden.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt nattarbeider i denne perioden.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

Det vil i oktober bli utført sprengninger tidligst klokka 05.00 på morgenen. Det vil ikke bli utført graving og lasting av stein på natt. Sprengningene på natt vil bli varslet på SMS dagen før til de som har abonnert på denne tjenesten.