Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Krysset på E39 i Harestad ligger rett sør for tunnelportalen til Rogfast, og vil koble E39 i Rogfast til lokalvegnettet på Harestad. Harestadkrysset er en del av E39 Smiene–Harestad.

Statens vegvesen varsler oppstart av arbeid med offentlig reguleringsplan i medhold av Plan- og bygningsloven hjemmel i § 12-1, § 12-8 og 12-9 for E39 Harestadkrysset.

Detaljregulering for E39 Harestadkrysset, plan nr. 2013002.

Grunnlaget for reguleringsplanarbeidet er den nylig vedtatte kommunedelplanen for E39 Smiene-Harestad, alternativ 1A, med konsekvensutredning. Gjennom etablering av en god og effektiv kryssløsning skal reguleringsplanen videreføre E39 med stamvegstandard gjennomkrysset, forbedre forholdene for gang- og sykkeltrafikken i influensområdet, forbedre forholdene for kollektivtrafikk og bedre adkomsten til bolig-, industri- og næringsområdene.
 
Arealbehovet for tiltaket vil bli fastlagt i reguleringsplanen. Godkjent reguleringsplan er det formelle grunnlaget som gir rettigheter for å gjennomføre planen og til kjøp av grunn for tiltaket. Tiltakshaver er Statens vegvesen.

Reguleringsformålet i planen blir i hovedsak offentlig samferdselsanlegg (pbl § 12-5). Det kan også være aktuelt å benytte andre formål der det er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplanen. På vedlagte kartskisse er varslingsgrensen vist med stiplet strek. Tiltaket kan medføre innløsing av noen eiendommer/riving av bygninger. Det er foreløpig ikke klart hvilke eiendommer det gjelder. Dette vil komme fram i det videre planarbeidet.

Kontaktpersoner i planarbeidet

Statens vegvesen v/ Laila Løkken Christensen-Dreyer, tlf: 51 91 14 31/ 976 28 370,
e-post:
 
Randaberg kommune v/Anna Katharina Kraus, tlf: 51 41 41 00/ 908 29 333,
e-post:

De som har merknader, spørsmål, opplysninger eller innspill i tilknytning til det varslede planarbeidet kan sende disse til Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER eller til , innen 31.05.2013.

Det blir ytterligere anledning til å uttale seg senere til planforslaget når dette legges ut til offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i kommuneplanutvalget (KPU). Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i kommuneplanutvalget (KPU) og i kommunestyret (KST).

Planområde
Kart: Statens vegvesen Foto: Kart: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Rogaland