Lang kulvert på Tasta vedtatt

— Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 mellom Smiene og Harestad blei før jul vedtatt både i Randaberg og Stavanger.

Høyringsfristen ute

— Fristen for å kome med innvendingar til kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad er ute. Det er kome inn 17 merknader i Stavanger kommune og 15 i Randaberg.

Vegvesenet anbefaler alternativ 1B for E39 Smiene–Harestad

— Forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for E39 Smiene–Harestad er sendt til kommunene Stavanger og Randaberg. Målsettingen er å få avklart trasé og kryssplassering for en trafikksikker kyststamveg med høy standard for gjennomgangstrafikken og betjening av lokaltrafikken mellom Stavanger, Randaberg og Rennesøy. Vegstrekningen er en viktig lenke mellom Eiganestunnelen, Rogfast og Transportkorridor vest.

Bra oppmøte på folkemøte

— Torsdag 26. august blei det arrangert informasjonsmøte i samband med varsel om oppstart av kommuneplanarbeid og høyring av planprogram. Alle berørte grunneigarar var invitert. Ca. 65 personar kom på møtet.

Arbeid med kommunedelplan for E39 Smiene–Harestad startar opp

— I samsvar med plan- og bygningslova, § 4-1 og §§ 11-12, 11-13 samt vedtak i Hovudutval for nærmiljø og kultur i Randaberg kommune 15.06.2010 og vedtak i Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger kommune 24.06.2010, legg Statens vegvesen ut forslag til planprogram for utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny E39 for strekninga Smiene-Harestad. Samtidig blir det varsla oppstart av arbeid med kommunedelplan og konsekvensutgreiing. Forslag til planprogram er utarbeida i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing av 01.07.2009.

Planprogram klart for E39 Smiene-Harestad

— Statens vegvesen har utarbeida forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny E39 på strekninga mellom Smiene i Stavanger kommune og Harestad i Randaberg kommune.