Planprosessen på E39 Smiene–Harestad pågår for fullt. Ambisjonen er en godkjent reguleringsplan innen sommerferien 2024.

For å lykkes med denne fremdriftsplanen, er det en forutsetning at kommunene Randaberg og Stavanger er enige i innholdet i planen. Av de noe mer krevende plantekniske utfordringene, foreligger det sentrale føringer for valg av løsning.

Det er tatt initiativ til prosesser mot grunneiere. Straks det foreligger en godkjent reguleringsplan, påbegynnes arbeidet med grunnerverv.

Målet med prosjektet er å etablere en sammenhengende europavegstandard mellom Eiganestunnelen i sør og Rogfasttunnelen i nord.

Eiganestunnelen (Ryfast) er en firefelts veg, bygd i forlengelsen av motorvegen sør for Stavanger. Rogfasttunnelen i Randaberg vil stå ferdig med ny firefelts E39 nordover i 2033.

For strekninga Smiene-Harestad skal E39 utvides til fire felt, med midtrekkverk mellom kjøreretningene. Hastigheten skal økes og det skal etableres planskilte kryss for å koble på lokaltrafikken.

Statens vegvesen har utarbeidet et planforslag i.h.t. prinsippene i kommunedelplanen fra 2012. Dette ble dyrere enn styringsmålet som ble satt for prosjektet i 2016. Prosjektet har siden vært igjennom flere runder med optimalisering og kostnadsreduksjoner, uten at det har vært mulig å finne en løsning innenfor styringsrammen, som Stavanger kommune har akseptert.

Stavanger og Randaberg kommune gjorde i 2021 et prinsippvedtak om at lengde på kulverten prioriteres framfor kryss på Tasta. Kravet var at kulverten skulle forlenges til 400 m, for at det skulle være noen mulighet for aksept i Stavanger kommune. Samferdselsdepartementet har høsten 2023 avklart at  kulverten skal være 400 meter. Krysset på Tasta kunne tas ut. Fordi trafikken vil øke på noen av de lokale sidevegene, ble det stilt krav om å vurdere avbøtende tiltak.

Prosjektet har blitt omarbeidet og optimalisert i.h.t. nye føringer. Det er ytterligere oppnådd aksept for fravik fra nye standardkrav som er kommet til siden prosjektet startet opp. Kravet for firefelts riksveg med trafikk over 20000 ÅDT er hastighet på 110 km/t og 23 m vegbredde. For å holde oppnå en sams standard på E39 mellom Eianestunnelen og Rogfasttunnelen, holde kostnadene nede og bedre nytten av prosjektet, har prosjektet fått godkjent reduksjon av vegbredden til 21 m og hastighet på 90 km/t. Det er tett på opprinnelig planlagt bredde som var 20 m, og hastighet på 80 km/t.

Hovedgrepet er 400 m lang kulvert på Tasta, med 5 felt. Ved i større grad å gjenbruke eksisterende veger og gang- og sykkelveger, for eksempel beholde eksisterende E39 som lokalveg mellom Tasta og Finnestad, har vi redusert behovet for nye veger og nye gang- og sykkelveger. Krysset ved Randabergveien og TKV-diagonalen utgår, da realisering av TKV-diagonalen ser ut til å ligge langt fram i tid. Det blir fylling i stedet for bru over kulturlandskapet mellom Tasta og Høye. Disse tiltakene har bidratt til å reduser kostnadene i prosjektet, slik at prosjektet kommer under styringsrammen i 2021 kr. Usikkerheten videre står i hva slags kostnadsnivå som skal legges til grunn for 2022.

Kostnaden for avbøtende tiltak på sidevegnett som får økt trafikk som følge av at krysset på Tasta tas ut, må veies opp mot kostnaden for et halvt kryss på Tasta. Kostnadsvurderingen for prosjektet skal godkjennes i Vegdirektoratet før vi kan fremme reguleringsplanen til første gangs behandling i Stavanger og Randaberg kommune. Vi jobber for å få reguleringsplanen til første gangs behandling våren 2024.

Harestadkrysset er en del av E39 Smiene-Harestad, men er samtidig også en del av Rogfast. Dersom Rogfast skal kunne kobles til vegnettet, må Harestadkrysset være bygd. Prosjektet E39 Smiene-Harestad må være ferdig bygd i 2031, for å kunne gjennomføre samtesting av skilting, elektro- og automasjonsinstallasjoner med Rogfast i et år, slik at begge prosjekter er ferdige til Rogfast skal åpne i 2033. Det er også behov for å samkjøre disse prosjektene med hensyn til optimalisering av massehåndtering, trafikk-avvikling og andre forhold. Det er beregnet byggetid på 3-4 år.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Randaberg, Stavanger
Fylker:
Rogaland
Lengde:
4500 meter
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Området mellom Eskelandsveien og Harestad © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Mekjarvikveien 100, 4070 Randaberg

Kontakter

Oddvar Kaarmo

Prosjektsjef
Telefon:
38 12 15 59
E-post:

John Paalson Sveinall

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: