• I juli 2016 ble det utført en kostnadsvurdering av foreslått løsning. Løsningen ble vel 400 millioner kroner dyrere enn budsjett. Statens vegvesen har siden jobbet med ulike alternativer for kostnadsbesparende tiltak. Det pågår nå dialog med Stavanger kommune og styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren rundt dette.
  • 10. september 2015: Forslag til reguleringsplan for E39 Harestadkrysset ble sluttbehandlet og vedtatt i kommunestyret i Randaberg. Dokumentene er revidert etter at planen har vært ute på høring og offentlig ettersyn.
  • 20. august 2015: Statens vegvesen har sendt forprosjektet med vurdering av dei ulike traséalternativa på Tasta til Stavanger kommune. Foreløpige dokumenter til forprosjektet 
  • 2014: Det er varsla oppstart på reguleringsplan for E39 Smiene–Harestad.

 

E39 Smiene–Harestad