Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ser behov for å gjøre mindre justeringer på planområdet til vegprosjektet E39 Smiene–Harestad.

Siden oppstart av planarbeid for detaljregulering for E39 Smiene–Harestad i august 2014, har det skjedd endringer og optimaliseringe av planen. Det fører til at vi har behov for å gjøre noen mindre justeringer av planområdet.

Beskrivelse av prosjektet

E39 er en viktig trafikkåre i nord-sør-retning langs kysten. Eksisterende veg fra Eskelandsveien til Harestadkrysset har en lengde på 4,5 km og har varierende standard. Hovedmålet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen ved å bygge ut E39 til 4 felts veg. Utgangspunktet for reguleringsplanarbeidet er vedtatt kommunedel- plan med konsekvensutredning for E39 Smiene-Harestad fra 2012. Vi planlegger å ha ferdig et utkast til reguleringsplan høsten 2023.

Justerte planområder

Utvidet planområde 1
Ny undergang under E39 kan medføre skråningsutslag inn på eiendommer.

Utvidet planområde 2
Mulig plassering av ny adkomstveg til boligfelt. Kan også bli behov for å grave ned vann- og avløpsanlegg her.

Utvidet planområde 3
Behov for å snu avkjørselen til Randabergveien 277 og 279. Vil benytte samme adkomstveg som Randabergveien 281.

Utvidet planområde 4
4a - nytt kryss sør for Høiesvingen medfører behov for større arealer. Det skal også kobles mot Tastamyrveien, der det er flere mulige plasseringer og kryssløsninger (ikke avklart) for koblingen.

4b - viser utvidet planområde 4 mot boligområde i vest i større målestokk enn skisse 4a.

Utvidet planområde 5
Dersom det blir halvt kryss på Tasta (sør for Høiesvingen), vil ramper i nytt kryss gi behov for noe større areal.

Utvidet planområde 6
Mulig alternativ for adkomst til Nordalsvingene vil gi behov for utvidelse av dagens vegarealer.

Kart med tegnforklaring over mulig alternativ adkomst utvidet plangrense til planområde 6 (PDF)

Øvrig dokumentasjon

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 09.01.2023. Send det til oss skriftlig på e-post til eller med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Marker innspill med saksnummer 21/168829.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen v/planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer på epost eller telefon:

  • e-post:
  • Telefon: 976 28 370
Aktuelt for fylke(r): Rogaland