Områderegulering for E39 Volda–Furene vart vedteken i Volda kommunestyre 31. mai 2018, sak PS 69/18.

13. juni 2023 gjorde formannskapet i Volda vedtak, sak PS 74/23, om at planforslaget legges ut på høyring og offentlig ettersyn. 

Til saman kom det inn 23 merknader til planforslaget. Desse er oppsummerte i planomtalen og kommentert der. 

Plandokument frå 6. juni 2023

Plandokument frå 2018 under den grå linja. 

E39 Volda–Furene