Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen starter arbeidet med detaljregulering inkludert konsekvensutredning for E45 mellom Øvre Alta og Kløfta.

Dagens E45 går gjennom bygda Eiby, og det er ikke tilrettelegging for gående og syklende. Vegen er smal og har stor andel tungtransport. Det er derfor behov for å utbedre vegstandarden og finne mer trafikksikre løsninger for myke trafikanter.

Fire alternativer

I planprogrammet har Statens vegvesen skissert fire mulige alternativer, som omfatter alt fra utbedring av enkeltpunkter og ulike omlegginger, til bygging av en helt ny veg på østsida av Eibyelva. I løpet av prosessen skal det avklares hvilket av alternativene som skal planlegges videre.

Forslaget til planprogram er nå lagt ut til høring. Planprogrammet er første steg i arbeidet med detaljregulering, og beskriver aktuelle tema og problemstillinger i planarbeidet. Blant temaene som blir berørt er hensynet til tradisjonell samisk bruk av meahcci/utmark, konsekvenser for Eibyelva/Alta-Kautokeinovassdraget og øvrig miljø og landskap.

Høringsfrist og møte

Fristen for å komme med innspill til planarbeidet er 10. februar 2020. Alle som blir direkte berørt av planene får informasjon i eget brev.

Onsdag 22. januar klokka 18.30 arrangeres et åpent informasjonsmøte på Vangen samfunnshus i Eiby.

Framdrift

Statens vegvesen tar sikte på at et forslag til reguleringsplan skal være klart for politisk behandling i Alta kommune våren 2021.

Det er ikke satt av penger i Nasjonal transportplan 2018-2029 til utbedring av denne delen av E45. Rassikringsprosjektet ved Kløfta er prioritert for oppstart i slutten av denne perioden.

For nærmere informasjon, ta kontakt med planleggingsleder Maria Haga, på epost eller telefon 901 10 921.

 

 

 

 

Det er skissert fire mulige alternativer for E45 gjennom eller forbi Eiby i Øvre Alte.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark