Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Nye sykkelfelt langs Enebakkveien mellom Sandstuveien og Østensjøveien er ferdig bygget og åpnet for trafikk 2022. 

Strekningen er del av hovednettet for sykkel i Oslo.

Prosjektet er delt i to delstrekninger

 • Delstrekning 1 går fra Ryen til Sandstuveien. Denne strekningen utarbeides det reguleringsplan for.
 • Delstrekning 2 går fra Sandstuveien til Østensjøveien, er ferdig bygd og åpnet for trafikk.

Delstrekning 1 – reguleringsplan for sykkeltilrettelegging langs Enebakkveien mellom Ryenkrysset og Sandstuveien

Vi arbeider med reguleringsplan for Enebakkveien mellom Ryenkrysset og Sandstuveien hvor vi foreslår en utforming av Enebakkveien som skal gi et grønt og frodig utrykk og som legger til rette for et høystandard tilbud til gående og syklende samt kollektivtrafikken i området.

Det planlegges

 • tosidig fortau
 • tosidig grøntrabatt som beplantes og fungerer som regnbed
 • tosidig opphøyde sykkelfelt med kantstein mot kjørevei
 • oppgraderte bussholdeplasser
 • utbedring og optimalisering av krysningspunkt for gående og syklende samt universelt utformede løsninger

Dette vil bidra til å etablere Enebakkveien som en gate som hever tilbudet til beboerne i området, gående, både transportsyklister og trygghetssøkende syklister og kollektivtransport.

Snitt med illustrasjon av utforming ca. 200 meter sør for Ryenkrysset.
Snitt med illustrasjon av utforming ca. 200 meter sør for Ryenkrysset. Foto: Statens vegvesen

Delstrekning 2 - Nye sykkelfelt langs Enebakkveien mellom Sandstuveien og Østensjøveien

Dette har vi gjort

 • Etablert tosidig sykkelfelt på ca. 1 km og ensidig sykkelfelt på ca. 500 meter.
 • Fem opphøyde gangfelt er etablert på strekningen.
 • Bussholdeplassene ved Aleen og Smedbergveien er tilpasset de nye sykkelfeltene.
 • Det er satt ny kantstein på strekningen.
 • Det er lagt ny asfalt på fortau, sykkelfelt og kjørevei.

Strekningen som er bygget er del av hovedsykkelrute «E6 Enebakkveien» langs E6 sydfra og til Oslo sentrum. Sykkelruten er forankret i Plan for hovedsykkelvegnettet i Oslo med mål om et tett og tilgjengelig sykkelveinett som følge av Oslos mål om økt sykkelandel.

Nyasfaltert vei med røde sykkelfelt. Foto.
Dronebilde tatt i august 2022 av ferdig bygget vei. Foto: Isachsen Anlegg AS

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
2000 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
August 2021

E6 Østensjøveien–Ryen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Brynsengfaret 6, Oslo

Kontakter

Øystein Tandberg

Seksjonssjef
E-post:

Kristina Stokke

Planleggingsleder Delstrekning 1 Ryen–Sandstuveien
Telefon:
922 44 879
E-post:

Svend Oppegaard

Eiendom/grunnerverv Delstrekning 1 og 2
Telefon:
240 58 522
E-post:

Magne Vikne

Prosjektleder Delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Henrik Olimb

Byggeleder Delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien
Telefon:
41 40 26 61
E-post:

Sist oppdatert: