Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag 17. mars var det digitalt informasjonsmøte om E6 Fagerhaug. Les mer og se opptak nede i artikkelen!

I bildet under ser man de ulike korridorene skissert. Samtlige inngår i planprogrammet med KU og silingsrapport.

E6 Fagerhaug alle alternativ

Aktuelle korridorer for ny E6 er enten øst for Dovrebanen (rød strek) eller vest for dagens E6 (oransj eller lilla strek). Begge disse alternativene legger til grunn 2-3 felts veg og 90km/t, samt at dagens E6 blir videreført som lokalveg for blant annet myke trafikanter samt saktegående kjøretøy.

Ny trasé eller utbedring

Alternativene øst og vest skal videre måles opp mot et utbedringsalternativ. Utbedringsalternativet innebærer en stedvis oppgradering av dagens E6 med fartsgrense 80 km/t (ved Fagerhaug 60km/t). Utbedringsstrekninga er vist med blå strek, hvor en ny vei uten fysisk midtdeler blir bygd i dagens trase. Øvrige deler av dagens E6 er ikke markert med blått, og her skal vegen utvides til 9 meters bredde. Mindre tiltak for myke trafikanter ved Fagerhaug kan inngå i utbedringsalternativet, samt sanering av noen avkjørsler hvor det er mulig.

Frist for innspill til varsel om oppstart regulering

Eventuelle synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet og planprogrammet sendes på e-post til innen 7. april 2021. Husk å merke eposten med "E6 Fagerhaug – Seiersdalsveien, saksreferanse nr. 21/29764".

Digitalt informasjonsmøte

17. mars arrangerte Vegvesenet og de to vertskommunene digitalt folkemøte, der over hundre personer deltok. Det ble gitt orientering om planarbeidet og planprogrammet, og vi hadde spørsmålsrunde på slutten.

Se opptak av møtet her:

VIDEO

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag