Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

I samarbeid med Grong kommune og Namsskogan kommune skal Statens vegvesen utarbeide en detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen-Grøndalselv, og vi ber nå om innspill til dette arbeidet.

Planområdet omfatter en strekning på ca. 12 km fra Fjerdingen i Grong kommune til ca. 1 km nord for Grøndalselva i Namsskogan kommune.

Det skal planlegges ny E6, med nødvendige avkjørsler og lokalveger. Ny bru over Grøndalselva, og ny kryssløsning for fylkesveg 764 til Lassemoen og Skorovatn inngår også. Planarbeidet skal legge rette for at strekningen kan skiltes for fartsgrense 90 km/t.

En kort strekning sør og nord for Fjerdingelva, totalt ca. 1 km, er nå under bygging og inngår ikke i planarbeidet.

Målet med planarbeidet er å bygge ny E6, som tilfredsstiller dagens tekniske krav for å bedre framkommeligheten og sikkerheten på stamvegruten mellom Trondheim og Fauske.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert.

Plandokumentet

Planprogrammet som ligger til grunn for arbeidet, er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11. november – 23. desember 2020 i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2.

Planprogrammet er tilgjengelig på

Innspill

Vi ber om at synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger sendes inn skriftlig innen 23. desember 2020. 

Innspill kan sendes på følgende måter:

  • per e-post til: 
  • eller per brev til: Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Kontakt

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

  • Statens vegvesen: Bernt Arne Helberg, planleggingsleder, tlf. 91 00 70 65, e-post:
  • Grong kommune og Namsskogan kommune: Lars Arnesen,  tlf. 46 93 25 10, e-post:

Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag